Bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng Anh ấn tượng – Aroma

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ Trường THPT An Giang trong bài viết về ” Bài nói tiếng anh về môi trường “. Chúng tôi sẽ cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức dành cho bạn.

Vấn đề môi trường không thuộc về trách nhiệm của riêng một đất nước, một nhóm người. Việc lên tiếng để bảo vệ môi trường là việc vô cùng cần thiết. Nếu bạn đang tìm kiếm một chủ đề thuyết trình về môi trường tiếng anh thì các bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng Anh sau đây cũng như các gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn!

 • Bài thuyết trình mẫu bằng tiếng Anh về sự thành công
 • Bài luận hay tiếng Anh về môi trường
 • Thuyết trình bằng tiếng Anh

Bai-thuyet-trinh-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-an-tuong

Bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng Anh ấn tượng nhất – bài 1

Good morning to the Excellencies, my respected teachers and my dear friends.

The topic of my speech is Environment. Environment is the surrounding in which we live. It is the source of life. Our whole life is dependent to the environment. It directs our life and determines our proper growth and development. Good or bad quality of social life depends on the quality of our natural environment. The need of human beings for food, water, shelter and other things depends on the environment around us. There is a balanced natural cycle exists between environment and lives of human beings, plants and animals. Human society is playing vital role in degenerating the natural environment which in turn negatively affects the lives on this planet. All the human actions in this modern world directly impact the whole ecosystem.

All the actions have brought a big change in this planet which resulted in many environmental problems. Increasing demand of technologies and industries in the modern time impacts the nature. The increasing invention of new technologies has changed the interaction of people with environment which permits more population to grow. The modern technologies have immense power which has altered the whole environment in an unimagined way. The indiscriminate use of environment is the root of ecological crisis. Such continuous increase in the technologies and human behaviour are correspondingly very serious. Such amazing technologies have become the reason of economic growth in 20th century however it had dramatically affected the natural resources.

Some of the environmental problems are rapid growth in world population, deteriorating natural resources, diminishing forests and wetlands, erosion of soil and coral reefs, depleting underground water, regular shortage of fresh drinking water, vanishing plants, salinization in Africa, Asia, Latin America and Middle East. Some other issues are loss of biodiversity, rapid extinction of some important animal species, collapse of fisheries, rising air and water pollution, rise in atmospheric temperature, thinning of ozone layer, spoiling rivers, seas and underground resources.

Even though science and technology have radically altered the terms of adaptation to the nature, we still need to adapt to the environment. Human society is embedded in an environment. We must not forget that the human being is first and foremost an animal, sharing living space with other animal species in an environment on which they are mutually dependent. It is our responsibility to save our environment and earth and make the possibility of healthy and happy life here.

Thank You!

Bài dịch bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng anh:

Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến!

Chủ đề của bài phát biểu của tôi là môi trường. Môi trường ở xung quanh nơi chúng ta đang sống. Đó là cội nguồn của sự sống. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào môi trường. Nó định hướng cuộc sống của chúng ta và xác định sự trưởng thành và phát triển đúng đắn của chúng ta. Chất lượng cuộc sống xã hội tốt hay xấu phụ thuộc vào chất lượng môi trường tự nhiên. Nhu cầu của con người đối với thực ăn, nước, nơi trú ẩn và những thứ khác phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng ta. Có một chu kỳ cân bằng tự nhiên tồn tại giữa môi trường và cuộc sống của con người, thực vật và động vật. Xã hội loài người đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy thoái môi trường tự nhiên, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống trên hành tinh này. Tất cả các hành động của con người trong thế giới hiện đại này đều tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ sinh thái.

Xem thêm:  TOP 7 bài Phân tích Hồn Trương Ba da hàng thịt siêu hay

Tất cả các hành động đã mang lại một thay đổi lớn trong hành tinh này dẫn đến nhiều vấn đề về môi trường. Nhu cầu ngày càng tăng của công nghệ và công nghiệp trong thời hiện đại ảnh hưởng đến tự nhiên. Các phát minh mới về công nghệ ngày càng nhiều đã thay đổi sự tương tác của những người có môi trường cho phép dân số tăng trưởng nhiều hơn. Các công nghệ hiện đại có sức mạnh to lớn đã thay đổi toàn bộ môi trường theo một cách không tưởng. Việc ứng dụng bừa bãi vào môi trường là gốc rễ của cuộc khủng hoảng sinh thái. Sự gia tăng liên tục trong công nghệ và hành vi của con người rất nghiêm trọng. Những công nghệ tuyệt vời như vậy đã trở thành lý do của tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ 20, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên thiên nhiên.

Một số vấn đề môi trường đang gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt rừng và đất ngập mặn, xói mòn đất và các rặng san hô, cạn kiệt nước ngầm, thiếu nước uống sạch, sự biến mất của các loài thực vật, xâm nhập mặn ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Một số vấn đề khác bao gồm mất đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng nhanh chóng của một số loài động vật quan trọng, sự sụp đổ của ngành thủy sản, ô nhiễm không khí và nguồn nước, tăng nhiệt độ khí quyển, làm mỏng tầng ôzôn, tàn phá những dòng sông, biển cả và ác tài nguyên dưới lòng đất.

Mặc dù khoa học và công nghệ đã thay đổi triệt để các điều kiện thích ứng với thiên nhiên, chúng ta vẫn cần phải thích nghi với môi trường. Xã hội loài người gắn liền với môi trường. Chúng ta không được phép quên rằng con người là loài động vật đầu tiên và tầng cao nhất của giới động vật, chia sẻ không gian sống với các loài động vật khác trong môi trường mà chúng phụ thuộc lẫn nhau. Đó là trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ môi trường và trái đất; và tạo ra cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc ở đây.

Cảm ơn bạn!

Bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng Anh ấn tượng nhất – bài 2

Hello friends, I’m glad I’m here today to tell you something very important. I want to talk about how our everyday actions are affecting the environment.

As you know, the environment is everything around them like the air we breathe, the water we drink and everything we need for our lives. However, it is a pity that that environment is being destroyed by our small actions day by day. The air is polluted, the water becomes dirty and poisoned, many countries around the world are facing extreme weather conditions.

Therefore, it is important to know that protecting our planet starts with yourself! I hope the government will be more strict with actions that harm our environment. Please dispose of garbage in the right place, don’t just throw it because it’s convenient. You can use less plastic, plant trees, reuse objects, and do many other things. Dear businesses, don’t do things that seriously pollute water and air, spend your time and money figuring out how to run your business properly.

I would like to emphasize that Sustainable Development is the key to the future. Take stronger action to protect the environment. Say no to pollution and stand up for the Earth.

Xem thêm:  50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Tuyển tập 50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4

Bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng anh ngắn gọn – bài 3

Good morning everyone! Today I am here to present to you about the reason wht the situation of natural disasters has become more and more serious.

As you know, now dangerous storms are coming with more frequency, the number of volcanic eruptions increases, the ice in the Arctic is gradually melting, the sea level is rising gradually. It all comes from global warming.

So, What is the Cause of Global Warming? First, greenhouses are one of the main causes of global warming. Because greenhouses have a very high ability to absorb heat. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transferred by the sun to the earth will be absorbed and retained by the sun. Normally, the released C02 gas will be absorbed by the trees and return O2. But indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. These are the main causes of global warming. As the earth warms, it means climate change. Thus, phenomena such as melting ice mentioned in the first part appeared.

When I talk about the above facts you may not see the consequences clearly, but let me ask you a few questions. What if one day we have no land to live and no water to drink because all around is the sea. We just need to go without drinking water for 3 days to die, which means that humanity will perish because there is no drinking water. So you get it, if I don’t have a home, I’m exactly going to die.

You may think we are growing and yes we are growing right now, but this growth is not sustainable. If we are indifferent, we will kill ourselves. While we cannot change what has happened, we can work together to improve the environment. Speak out against the smallest to the largest actions that have an impact on the environment. Saving the environment is saving ourselves.

Dịch:

Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay tôi có mặt ở đây để trình bày với các bạn về nguyên nhân khiến tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng.

Như bạn đã biết, hiện nay những cơn bão nguy hiểm đang đến với tần suất nhiều hơn, số lần núi lửa phun trào tăng lên, băng ở Bắc Cực đang dần tan chảy, mực nước biển đang dần dâng cao. Tất cả bắt nguồn từ sự nóng lên toàn cầu.

Vì vậy, nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu là gì? Đầu tiên, nhà kính là một trong những nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Vì nhà kính có khả năng hấp thụ nhiệt rất cao. Nguyên nhân thứ hai là lượng khí CO2 thải vào không khí. Khi lượng CO2 tăng lên, lượng nhiệt do mặt trời truyền xuống trái đất sẽ được mặt trời hấp thụ và giữ lại. Thông thường, khí C02 thoát ra sẽ được cây xanh hấp thụ và trả lại O2. Nhưng nạn chặt phá rừng bừa bãi khiến lượng cây không đủ. Đây là những nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Khi trái đất nóng lên đồng nghĩa với biến đổi khí hậu. Do đó, các hiện tượng như băng tan được đề cập trong phần đầu tiên đã xuất hiện.

Khi tôi nói về những sự thật trên, bạn có thể không thấy rõ hậu quả, nhưng hãy để tôi hỏi bạn một vài câu hỏi. Sẽ ra sao nếu một ngày chúng ta không còn đất để ở, không còn nước để uống vì xung quanh là biển cả. Chúng ta chỉ cần nhịn uống 3 ngày là chết, đồng nghĩa với việc loài người sẽ diệt vong vì không có nước uống. Vì vậy, bạn hiểu rồi, nếu tôi không có nhà, chính xác là tôi sẽ chết.

Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đang phát triển và vâng, chúng tôi đang phát triển ngay bây giờ, nhưng sự phát triển này không bền vững. Nếu chúng ta thờ ơ, chúng ta sẽ tự giết mình. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để cải thiện môi trường. Hãy lên tiếng phản đối từ những hành động nhỏ nhất đến lớn nhất gây ảnh hưởng đến môi trường. Cứu môi trường là cứu chính chúng ta.

Xem thêm:  [PDF] 500 Câu Hỏi Bài Tập Mạo Từ Tiếng Anh đáp án Chi Tiết

Cấu trúc bài thuyết trình tiếng anh về môi trường

Phần mở đầu của bài thuyết trình về môi trường bằng tiếng anh

Gửi lời chào đến khán giả

Nêu khái quát và trọng tâm vào vấn đề mà bạn định trình bày

Ví dụ là bạn muốn trình bày đề tài tại sao cần phải bảo vệ môi trường

The environment is home to all living things on earth, including so protecting the environment is an essential activity to ensure that everything develops at its best.

Môi trường là nơi cư trú của toàn bộ loài sinh vật trên trái đất bao gồm cả vì vậy bảo vệ môi trường là hoạt động tất yếu để đảm bảo mọi vật phát triển tốt nhất.

Phần thân bài thuyết trình tiếng anh về môi trường:

Bạn phân chia thành các ý nhỏ để trình bày ý tưởng là tại sao cần phải bảo vệ môi trường:

 • Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường như thế nào?
 • Nguyên nhân là gì gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường là gì
 • Hệ quả ô nhiễm môi trường là gì?
 • Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay. Có hiệu quả hay không?
 • Phương hướng cụ thể để bảo vệ môi trường là gì?
 • Đưa ra thông điệp để bảo vệ môi trường
 • Những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường.

Từ vựng để thuyết trình tiếng anh về môi trường

Từ vựng Ý nghĩa acid rain mưa axit absorption sự hấp thụ Atmosphere bầu khí quyển Biodiversity Sự đa dạng sinh học Catastrophe thảm hoạ Climate Khí hậu Climate change Hiện tượng biến đổi khí hậu Creature Sinh vật Destruction Sự phá huỷ disposal sự vứt bỏ desertification quá trình sa mạc hóa deforestation sự phá rừng dust bụi bẩn dirt bụi bẩn earthquake cơn động đất ecology sinh thái học ecosystem hệ sinh thái alternative energy năng lượng thay thế environment môi trường environmentalist nhà môi trường học erosion sự xói mòn exhaust khí thải famine nạn đói pesticide thuốc trừ sâu fertilizer phân bón greenhouse effect hiệu ứng nhà kính industrial waste chất thải công nghiệp natural resources tài nguyên thiên nhiên oil spill sự cố tràn dầu ozone layer tầng ô-zôn pollution sự ô nhiễm poisoned đầu độc preservation sự bảo tồn rainforest rừng nhiệt đới sea level mực nước biển sewage nước thải solar power năng lượng mặt trời solar panel pin mặt trời urbanization quá trình đô thị hóa harmful gây hại renewable có thể phục hồi reusable có thể tái sử dụng toxic độc hại polluted bị ô nhiễm biodegradable có thể phân hủy sustainable bền vững hazardous nguy hiểm organic hữu cơ man-made nhân tạo environment friendly thân thiện với môi trường protect bảo vệ purify thanh lọc recycle tái chế storms các cơn bão volcanic eruptions các vụ phun trào núi lửa Arctic ice băng bắc cực heat nhiệt absorbed hấp thụ retained giữ lại indiscriminate bừa bãi phenomena hiện tượng melting ice băng tan

Chủ đề thuyết trình về môi trường hay

Dưới đây sẽ là một số chủ đề thuyết trình về môi trường hay mà bạn có thể cân nhắc để lựa chọn

 • Các vấn đề tài nguyên, môi trường biển đang đối mặt hiện nay và một số hướng giải pháp cụ thể hướng đến quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.
 • Ô nhiễm môi trường sống ở các thành phố lớn
 • Hành động vứt rác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như thế nào?
 • Khai thác gỗ quá mức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như thế nào?
 • Sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật không đúng liều lượng sẽ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào
 • Việc giáo dục học sinh biết cách bảo vệ môi trường sẽ mang đến tín hiệu tích cực thế nào trong việc bảo vệ môi trường.
 • Bảo vệ nguồn nước quan trọng như thế nào đối với sức khoẻ của con người?

Bai thuyet trinh ve moi truong bằng tiếng Anh trên đây có khiến bạn suy nghĩ về bản thân mình và những điều mà người khác đang làm? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng tiếng Anh với AROMA- TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM nhé!

Xem thêm

 • Học tiếng Anh cho người đi làm
 • Viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề
 • Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp
 • Trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp ở TPHCM
 • Giới thiệu khóa học tiếng Anh giao tiếp
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Tiếng Anh thương mại
 • Từ điển tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin