Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán 3. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 – Global Success năm 2022 – 2023

Choose the odd one out

1. A. Mai

B. name

C. Ben

D. Lucy

2. A. student

B. teacher

C. friend

D. school

3. A. body

B. eye

C. ear

D. nose

4. A. it

B. my

C. her

D. his

Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

1. t _ _ _ h

2. _ y _

3. _ _ o k _ n g

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

4. s _ _ _ m _ n g

5. _ _ n d

6. _ u _ _ i n g

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Hello, how are you? – I am …………

A. fine
B. five
C. six
D. eight

2. My name is Sara. What about …………?

Xem thêm:  Thời gian vui chơi của lớp 3 Tiếng Anh tại Việt Nam.

A. my
B. he
C. you
D. me

3. What ………… this?

A. is
B. are
C. am
D. be

4. How old is _______?

A. your teachers
B. his teachers
C. her teachers
D. their teacher

5. I like …………..

A. run
B. running
C. runing
D. runs

Read the text and answer the questions

My name is Linda. I am eight years old. I am from Vietnam. I have got a friend. He is from Japan. I am a pupil and my friend is a pupil, too. He likes dancing and drawing. I like cooking. I usually cook with my mom at the weekends.

1. How old is the girl?

___________________________________

2. Where is she from?

___________________________________

3. Where is her friend from?

___________________________________

4. What is her hobby?

___________________________________

5. What is his hobby?

___________________________________

Reorder these words to have correct sentences

1. is/ nine/ She/ old/ years/ ./

___________________________________

2. hobby/ is/ His/ walking/ ./

___________________________________

3. is/ teacher/ my/ This/ ./

___________________________________

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023

Choose the odd one out

Look at the pictures and complete the words

1. teeth

2. eye

3. cooking

4. swimming

5. hand

6. running

Choose the correct answer A, B, C or D

Read the text and answer the questions

1. She is eight years old.

2. She is from Vietnam.

3. He is from Japan.

4. She likes cooking.

5. He likes dancing and drawing.

Reorder these words to have correct sentences

1. She is nine years old.

2. His hobby is walking.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Lesson One

3. This is my teacher.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận