Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 – 2018 (Có đáp án)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 – 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 – 2018 được Download.vn sưu tập và biên soạn bao gồm đầy đủ đáp án đi kèm sẽ là tài liệu ôn thi Violympic hữu ích dành cho các em học sinh. Sau đây mời các em cùng thử sức với đi thi.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm học 2017 – 2018

(Mở ngày 28/9/2017)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./50. Xếp thứ:………………..

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 - 2018

Bài thi số 2 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Dãy số liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả số số lẻ là:

a/ 444 số b/ 223 số c/ 445 số d/ 222 số.

Câu 2: Tìm x, biết: x – 4872 = 56231. Vậy x là: …

a/ 51359 b/ 61103 c/ 52268 d/ 147832.

Câu 3: Tìm x, biết: x – 4872 = 56000 + 231. Vậy x là: …

a/ 51359 b/ 61103 c/ 52268 d/ 147832.

Câu 4: Các số: 683 836 863 638 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: …

a/ 863 683 836 638 b/ 863 836 683 638

c/ 836 863 683 638 d/ 863 836 638 683.

Câu 5: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: …

a/ 89259 89295 89124 89194 b/ 89124 89265 89421 89259

c/ 89174 89142 89259 89295 d/ 89124 89194 89259 89295.

Câu 6: Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau với chữ số 1 ở nhàng nghìn và chữ số 5 ở hàng chục.

a/ 981857 b/ 981958 c/ 981756 d/ 991959.

Câu 7: Số gồm 15 chục và 7 đơn vị là: …

a/ 15007 b/ 1057 c/ 1507 d/ 157.

Câu 8: Số gồm 8 vạn, 8 chục, 7 đơn vị được viết là: …

a/ 8807 b/ 80807 c/ 80087 d/ 800807.

Câu 9: Số gồm 82 nghìn, 7 chục, 32 trăm và 7 đơn vị được viết thành tổng là: …

a/ 8200+70+3200+7 b/ 8200+70+32+7

c/ 80000+2000+70+320+7 d/ 80000+5000+200+70+7.

Câu 10: Số 608804 được viết thành tổng là: …

a/ 600000+8000+80+4 b/ 600000+8000+800+4

c/ 60000+8000+800+4 d/ 60000+80000+800+4.

Câu 11: Chữ số 8 trong lớp triệu của số 84 072 604 có giá trị lớn gấp chữ số 4 trong lớp đơn vị của số đó là: …

a/ 20 lần b/ 2 lần c/ 79999996 d/ 20000000 lần.

Câu 12: Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số: …

Xem thêm:  Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh/TP - Quốc gia

a/ 8 b/ 0 c/ 9 d/ 5.

Câu 13: Nếu m = 8 thì giá trị của biểu thức: 187 + 56 x m là: …

a/ 1944 b/ 1255 c/ 635 d/ 1552.

Câu 14: Cho số 2350. Số này thay đổi thế nào nếu đổi chỗ hai chữ số 2 và 0 cho nhau?

a/ giảm đi 1998 đ/vị b/ Tăng lên 1998 đ/vị

c/ giảm đi 2000 đ/vị d/ Tăng lên 20 đ/vị.

Câu 15: Giảm một số có năm chữ số đi 6 lần ta được một số gấp 2 lần số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số có năm chữ số đó là: …

a/ 12276 b/ 12012 c/ 12267 d/ 12000.

Bài thi số 3 : 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục và 1 dơn vị là …..: …

Câu 2: Trong số 876 940 chữ số thuộc hàng trăm nghìn là chữ số …..: …

Câu 3: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là: …

Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong lớp nghìn của số 856 507 là: …

Câu 5: Tìm x, biết: x – 7209 – 1234 = 2357. Vậy x là: …

Câu 6: Biết x > 2014. Giá trị lớn nhất của 2014 – x : 5 là: …

Câu 7: Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 87 cần tất cả ………chữ số.

Câu 8: Dãy số liên tiếp từ 1234 đến 5678 có tất cả …..số lẻ.

Câu 9: Từ ba chữ số 8 3 4 có thể viết được nhiều nhất …. Số có 3 chữ số khác nhau.

Câu 10: Số lớn nhất gồm 5 chữ số chẵn khác nhau là …..: …

Câu 11: Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau mà có hàng chục nghìn bằng 1 là: …

Câu 12: Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: …

Câu 13: Gấp 5 lần một số có 4 chữ số ta được một số lớn hơn số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau 26 đơn vị. Số có 4 chữ số đó là: …

Câu 14: Tèo than phiền với bạn bè của mình: “Nếu tớ nhặt được thêm 2 lần số táo tớ đang có, tớ sẽ có số táo nhiều hơn số táo tớ đang có bây giờ 24 quả”. Tèo đã nhặt lên …..quả táo.

Câu 15: Một chụp đèn giá 14 000 đồng, giá tiền hai chiếc chụp đèn bằng giá tiền 8 cái bóng điện. Vậy giá tiền một cái bóng điện là ……..đồng.

Xem thêm:  Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2018 - 2019

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 4 VÒNG 3 NĂM HỌC 2017 – 2018

(Mở ngày 28/9/2017)

Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau):

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 - 2018

3471

2000

137

234

1825

103413

1240

103413

11252

11252

1825

234

3605

137

2000

80

3605

80

1240

3471

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2017 - 2018

8400

634500

3471

89091

743

103413

634500

89091

743

3605

5106

103413

134

5106

8400

134

3471

3605

114

114

Bài thi số 2 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Dãy số liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả số số lẻ là:

a/ 444 số b/ 223 số c/ 445 số d/ 222 số.

Câu 2: Tìm x, biết: x – 4872 = 56231. Vậy x là: …

a/ 51359 b/ 61103 c/ 52268 d/ 147832.

Câu 3: Tìm x, biết: x – 4872 = 56000 + 231. Vậy x là: …

a/ 51359 b/ 61103 c/ 52268 d/ 147832.

Câu 4: Các số: 683 836 863 638 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: …

a/ 863 683 836 638 b/ 863 836 683 638 c/ 836 863 683 638 d/ 863 836 638 683.

Câu 5: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: …

a/ 89259 89295 89124 89194 b/ 89124 89265 89421 89259

c/ 89174 89142 89259 89295 d/ 89124 89194 89259 89295.

Câu 6: Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau với chữ số 1 ở nhàng nghìn và chữ số 5 ở hàng chục.

a/ 981857 b/ 981958 c/ 981756 d/ 991959.

Câu 7: Số gồm 15 chục và 7 đơn vị là: … a/ 15007 b/ 1057 c/ 1507 d/ 157.

Câu 8: Số gồm 8 vạn, 8 chục, 7 đơn vị được viết là: …

a/ 8807 b/ 80807 c/ 80087 d/ 800807.7

Câu 9: Số gồm 82 nghìn, 7 chục, 32 trăm và 7 đơn vị được viết thành tổng là: …

a/ 8200+70+3200+7 b/ 8200+70+32+7

c/ 80000+2000+70+320+7 d/ 80000+5000+200+70+7.

Câu 10: Số 608804 được viết thành tổng là: …

a/ 600000+8000+80+4 b/ 600000+8000+800+4

c/ 60000+8000+800+4 d/ 60000+80000+800+4.

Câu 11: Chữ số 8 trong lớp triệu của số 84 072 604 có giá trị lớn gấp chữ số 4 trong lớp đơn vị của số đó là: …

a/ 20 lần b/ 2 lần c/ 79999996 d/ 20000000 lần.

Câu 12: Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số: …

a/ 8 b/ 0 c/ 9 d/ 5.

Câu 13: Nếu m = 8 thì giá trị của biểu thức: 187 + 56 x m là: …

Xem thêm:  Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

a/ 1944 b/ 1255 c/ 635 d/ 1552.

Câu 14: Cho số 2350. Số này thay đổi thế nào nếu đổi chỗ hai chữ số 2 và 0 cho nhau?

a/ giảm đi 1998 đ/vị b/ Tăng lên 1998 đ/vị

c/ giảm đi 2000 đ/vị d/ Tăng lên 20 đ/vị.

Câu 15: Giảm một số có năm chữ số đi 6 lần ta được một số gấp 2 lần số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số có năm chữ số đó là: …

a/ 12276 b/ 12012 c/ 12267 d/ 12000.

Bài thi số 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục và 1 dơn vị là …..: … 5040321

Câu 2: Trong số 876 940 chữ số thuộc hàng trăm nghìn là chữ số …..: … 8

Câu 3: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là: … 45258

Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong lớp nghìn của số 856 507 là: … 50000

Câu 5: Tìm x, biết: x – 7209 – 1234 = 2357. Vậy x là: … 10800

Câu 6: Biết x > 2014. Giá trị lớn nhất của 2014 – x : 5 là: … 1611

Câu 7: Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 87 cần tất cả ………chữ số. 86

Câu 8: Dãy số liên tiếp từ 1234 đến 5678 có tất cả …..số lẻ. 2222

Câu 9: Từ ba chữ số 8 3 4 có thể viết được nhiều nhất …. Số có 3 chữ số khác nhau. 6

Câu 10: Số lớn nhất gồm 5 chữ số chẵn khác nhau là …..: … 86420

Câu 11: Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau mà có hàng chục nghìn bằng 1 là: … 210345

Câu 12: Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: … 987654

Câu 13: Gấp 5 lần một số có 4 chữ số ta được một số lớn hơn số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau 26 đơn vị. Số có 4 chữ số đó là: … 2052

Câu 14: Tèo than phiền với bạn bè của mình: “Nếu tớ nhặt được thêm 2 lần số táo tớ đang có, tớ sẽ có số táo nhiều hơn số táo tớ đang có bây giờ 24 quả”. Tèo đã nhặt lên …..quả táo. 24

Câu 15: Một chụp đèn giá 14 000 đồng, giá tiền hai chiếc chụp đèn bằng giá tiền 8 cái bóng điện. Vậy giá tiền một cái bóng điện là ……..đồng. 3500

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận