Phân phối chương trình lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Phân phối chương trình lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Tiết Chủ đề /Bài Ghi chú Tuần 1 1 Làm quen với học Tiếng Việt 1 (Tiết 1) 2 Làm quen với học Tiếng Việt 1 ( Tiết 2) 3 Làm quen với học Tiếng Việt 1 ( Tiết 3) 4 Làm quen với học viết (Tiết 1) 3 Bài 1A: a, b (Tiết 1) 4 Bài 1A: a, b (Tiết 2) 5 Bài 1B: c, o (Tiết 1) 6 Bài 1B: c, o (Tiết 2) 7 Bài 1C: ô, ơ (Tiết 1) 8 Bài 1C: ô, ơ (Tiết 2) 9 Bài 1D: d, đ (Tiết 1) 10 Bài 1D: d, đ (Tiết 2) 11 Bài 1E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 1E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 2 1 Tập viết tuần 1(Tiết 1) 2 Tập viết tuần 1 (Tiết 2) 3 Bài 2A: e, ê (Tiết 1) 4 Bài 2A: e, ê (Tiết 2) 5 Bài 2B: h, i(Tiết 1) 6 Bài 2B: h, i(Tiết 2) 7 Bài 2C: g, gh (Tiết 1) 8 Bài 2C: g, gh (Tiết 2) 9 Bài 2D: k, kh (Tiết 1) 10 Bài 2D: k, kh (Tiết 2) 11 Bài 2E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 2E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 3 1 Tập viết tuần 2 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 2 (Tiết 2) 3 Bài 3A: l, m (Tiết 1) 4 Bài 3A: l, m (Tiết 2) 5 Bài 3B: n, nh (Tiết 1) 6 Bài 3B: n, nh (Tiết 2) 7 Bài 3C: ng, ngh (Tiết 1) 8 Bài 3C: ng, ngh (Tiết 2) 9 Bài 3D: u, ư (Tiết 1) 10 Bài 3D: u, ư (Tiết 2) 11 Bài 3E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 3E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 4 1 Tập viết tuần 3 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 3 (Tiết 1) 3 Bài 4A: q – qu – gi (Tiết 1) 4 Bài 4A: q – qu – gi (Tiết 2) 5 Bài 4B: p – ph – v (Tiết 1) 6 Bài 4B: p – ph – v (Tiết 2) 7 Bài 4C: r, t (Tiết 1) 8 Bài 4C: r, t (Tiết 2) 9 Bài 4D: t, th (Tiết 1) 10 Bài 4D: t, th (Tiết 2) 11 Bài 4E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 4E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 5 1 Tập viết tuần 4 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 4 (Tiết 2) 3 Bài 5A: ch, tr (Tiết 1) 4 Bài 5A: ch, tr (Tiết 2) 5 Bài 5B: x, y (Tiết 1) 6 Bài 5B: x, y (Tiết 2) 7 Bài 5C: ua, ưa, ia (Tiết 1) 8 Bài 5C: ua, ưa, ia (Tiết 2) 9 Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (Tiết 1) 10 Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (Tiết 2) 11 Bài 5E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 5E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 6 1 Tập viết tuần 5 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 5 (Tiết 2) 3 Bài 6A: â, ai, ay, ây (Tiết 1) 4 Bài 6A: â, ai, ay, ây (Tiết 2) 5 Bài 6B: oi, ôi, ơi (Tiết 1) 6 Bài 6B: oi, ôi, ơi (Tiết 2) 7 Bài 6C: ui, ưi (Tiết 1) 8 Bài 6C: ui, ưi (Tiết 2) 9 Bài 6D: uôi, ươi (Tiết 1) 10 Bài 6D: uôi, ươi (Tiết 2) 11 Bài 6E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 6E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 7 1 Tập viết tuần 6 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 6 (Tiết 2) 3 Bài 7A: ao, eo (Tiết 1) 4 Bài 7A: ao, eo (Tiết 2) 5 Bài 7B: âu, âu (Tiết 1) 6 Bài 7B: âu, âu (Tiết 2) 7 Bài 7C: êu, iu, ưu (Tiết 1) 8 Bài 7C: êu, iu, ưu (Tiết 2) 9 Bài 7D: iêu, yêu, ươu (Tiết 1) 10 Bài 7D: iêu, yêu, ươu (Tiết 2) 11 Bài 7E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 7E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 8 1 Tập viết tuần 7 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 7 (Tiết 2) 3 Bài 8A: ă, an, ăn, ân (Tiết 1) 4 Bài 8A: ă, an, ăn, ân (Tiết 2) 5 Bài 8B: on, ôn, ơn (Tiết 1) 6 Bài 8B: on, ôn, ơn (Tiết 2) 7 Bài 8C: en, ên, un (Tiết 1) 8 Bài 8C: en, ên, un (Tiết 2) 9 Bài 8D: in, iên, yên (Tiết 1) 10 Bài 8D: in, iên, yên (Tiết 2) 11 Bài 8E: Ôn tập (Tiết 1) 12 Bài 8E: Ôn tập (Tiết 2) Tuần 9 1 Tập viết tuần 8 (Tiết 1) 2 Tập viết tuần 8 (Tiết 2) 3 Bài 9A: Ôn tập (Tiết 1) 4 Bài 9A: Ôn tập (Tiết 2) 5 Bài 9A: Ôn tập (Tiết 3) 6 Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 1) 7 Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 2) 8 Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 3) 9 Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 4) 10 Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 5) 11 Tập viết tuần 9 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 9 (Tiết 3) Tuần 10 1 Bài 10A: at, ăt, ât (Tiết 1) 2 Bài 10A: at, ăt, ât (Tiết 2) 3 Bài 10B: ot, ôt, ơt (Tiết 1) 4 Bài 10B: ot, ôt, ơt (Tiết 2) 5 Bài 10C: en, ên, un (Tiết 1) 6 Bài 10C: en, ên, un (Tiết 2) 7 Bài 10D: ut, ưt, iêt (Tiết 1) 8 Bài 10D: ut, ưt, iêt (Tiết 2) 9 Bài 10E: uôt, ươt (Tiết 1) 10 Bài 10E: uôt, ươt (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 10 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 10 (Tiết 2) Tuần 11 1 Bài 11A: Ôn tập (Tiết 1) 2 Bài 11A: Ôn tập (Tiết 2) 3 Bài 11B: am, ăm, âm (Tiết 1) 4 Bài 11B: am, ăm, âm (Tiết 2) 5 Bài 11C: om, ôm, ơm (Tiết 1) 6 Bài 11C: om, ôm, ơm (Tiết 2) 7 Bài 11D: em, êm, im (Tiết 1) 8 Bài 11D: em, êm, im (Tiết 2) 9 Bài 11E:um, uôm (Tiết 1) 10 Bài 11E:um, uôm (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 11 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 11 (Tiết 2) Tuần 12 1 Bài 12A: ươm, iêm, yêm (Tiết 1) 2 Bài 12A: ươm, iêm, yêm (Tiết 2) 3 Bài 12B: Ôn tập (Tiết 1) 4 Bài 12B: Ôn tập (Tiết 2) 5 Bài 12C: ap, ăp, âp (Tiết 1) 6 Bài 12C: ap, ăp, âp (Tiết 2) 7 Bài 12D: op, ôp, ơp (Tiết 1) 8 Bài 12D: op, ôp, ơp (Tiết 2) 9 Bài 12E: ep, êp, ip (Tiết 1) 10 Bài 12E: ep, êp, ip (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 12 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 12 (Tiết 2) Tuần 13 1 Bài 13A: up, ươp, iêp (Tiết 1) 2 Bài 13A: up, ươp, iêp (Tiết 2) 3 Bài 13B: Ôn tập (Tiết 1) 4 Bài 13B: Ôn tập (Tiết 2) 5 Bài 13C: ang, ăng, âng (Tiết 1) 6 Bài 13C: ang, ăng, âng (Tiết 2) 7 Bài 13D: ong, ông (Tiết 1) 8 Bài 13D: ong, ông (Tiết 2) 9 Bài 13E : ung, ưng (Tiết 1) 10 Bài 13E : ung, ưng (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 13 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 13 (Tiết 2) Tuần 14 1 Bài 14A: iêng, uông, ương (Tiết 1) 2 Bài 14A: iêng, uông, ương (Tiết 2) 3 Bài 14B: inh, aanh, anh (Tiết 1) 4 Bài 14B: inh, aanh, anh (Tiết 2) 5 Bài 14C: Ôn tập (Tiết 1) 6 Bài 14C: Ôn tập (Tiết 2) 7 Bài 14D: ac, ăc, (Tiết 1) 8 Bài 14D: ac, ăc, (Tiết 2) 9 Bài 14E: oc, ôc (Tiết 1) 10 Bài 14E: oc, ôc (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 14 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 14 (Tiết 2) Tuần 15 1 Bài 15A: uc, ức (Tiết 1) 2 Bài 15A: uc, ức (Tiết 2) 3 Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 1) 4 Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 2) 5 Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 1) 6 Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 2) 7 Bài 15D: Ôn tập (Tiết 1) 8 Bài 15D: Ôn tập (Tiết 2) 9 Bài 15E: oa, oe (Tiết 1) 10 Bài 15E: oa, oe (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 15 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 15 (Tiết 2) Tuần 16 1 Bài 16 A: oai, oay (Tiết 1) 2 Bài 16 A: oai, oay (Tiết 2) 3 Bài 16B: oan, oăn (Tiết 1) 4 Bài 16B: oan, oăn (Tiết 2) 5 Bài 16C: oat, oăt (Tiết 1) 6 Bài 16C: oat, oăt (Tiết 2) 7 Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 1) 8 Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 2) 9 Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 1) 10 Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 16 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 16 (Tiết 2) Tuần 17 1 Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 1) 2 Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 2) 3 Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 1) 4 Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 2) 5 Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 1) 6 Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 2) 7 Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 1) 8 Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 2) 9 Bài 17E: Vần ít dùng (Tiết 1) 10 Bài 17E: Vần ít dùng (Tiết 2) 11 Tập viết tuần 17 (Tiết 1) 12 Tập viết tuần 17 (Tiết 2) Tuần 18 1 Ôn tập cuối học kì I 2 Ôn tập cuối học kì I 3 Ôn tập cuối học kì I 4 Ôn tập cuối học kì I 5 Ôn tập cuối học kì I 6 Ôn tập cuối học kì I 7 Ôn tập cuối học kì I 8 Ôn tập cuối học kì I 9 Ôn tập cuối học kì I 10 Ôn tập cuối học kì I 11 Ôn tập cuối học kì I 12 Phiếu kiểm tra cuối học kì I Tuần 19 1 Bài 19A: Tới trường (Tiết 1) CĐ: Trường em 2 Bài 19A: Tới trường (Tiết 2) 3 Bài 19A: Tới trường (Tiết 3) 4 Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 1) 5 Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 2) 6 Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 3) 7 Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 1) 8 Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 2) 9 Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 3) 10 Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 1) 11 Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 2) 12 Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 3) Tuần 20 1 Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 1) CĐ: Em là búp 2 Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 2) măng non 3 Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 3) 4 Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 1) 5 Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 2) 6 Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 3) 7 Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 1) 8 Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 2) 9 Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 3) 10 Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 1) 11 Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 2) 12 Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 3) Tuần 21 1 Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 1) CĐ: Cuộc sống 2 Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 2) Quanh em 3 Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 3) 4 Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 1) 5 Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 2) 6 Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 3) 7 Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 1) 8 Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 2) 9 Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 3) 10 Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 1) 11 Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 2) 12 Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 3) Tuần 22 1 Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 1) CĐ: Gia đình em 2 Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 2) 3 Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 3) 4 Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 1) 5 Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 2) 6 Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 3) 7 Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 1) 8 Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 2) 9 Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 3) 10 Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 1) 11 Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 2) 12 Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 3) Tuần 23 1 Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 1) CĐ: Trường em 2 Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 2) 3 Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 3) 4 Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 1) 5 Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 2) 6 Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 3) 7 Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 1) 8 Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 2) 9 Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 3) 10 Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 1) 11 Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 2) 12 Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 3) Tuần 24 1 Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 1) CĐ: Em là búp 2 Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 2) Măng non 3 Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 3) 4 Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 1) 5 Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 2) 6 Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 3) 7 Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 1) 8 Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 2) 9 Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 3) 10 Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 1) 11 Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 2) 12 Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 3) Tuần 25 1 Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 1) CĐ: Cuộc sống 2 Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 2) Quanh em 3 Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 3) 4 Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 1) 5 Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 2) 6 Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 3) 7 Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 1) 8 Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 2) 9 Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 3) 10 Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 1) 11 Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 2) 12 Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 3) Tuần 26 1 Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 1) CĐ: Gia đình em 2 Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 2) 3 Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 3) 4 Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 1) 5 Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 2) 6 Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 3) 7 Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 1) 8 Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 2) 9 Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 3) 10 Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 1) 11 Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 2) 12 Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 3) Tuần 27 1 Ôn tập giữa học kì II CĐ: Gia đình em 2 Ôn tập giữa học kì II 3 Ôn tập giữa học kì II 4 Ôn tập giữa học kì II 5 Ôn tập giữa học kì II 6 Ôn tập giữa học kì II 7 Ôn tập giữa học kì II 8 Ôn tập giữa học kì II 9 Ôn tập giữa học kì II 10 Ôn tập giữa học kì II 11 Ôn tập giữa học kì II 12 Ôn tập giữa học kì II Tuần 28 1 Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 1) CĐ: Trường em 2 Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 2) 3 Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 3) 4 Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 1) 5 Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 2) 6 Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 3) 7 Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 1) 8 Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 2) 9 Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 3) 10 Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 1) 11 Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 2) 12 Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 3) Tuần 29 1 Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 1) CĐ: Em là búp 2 Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 2) măng non 3 Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 3) 4 Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 1) 5 Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 2) 6 Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 3) 7 Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 1) 8 Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 2) 9 Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 3) 10 Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 1) 11 Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 2) 12 Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 3) Tuần 30 1 Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 1) CĐ: Cuộc sống 2 Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 2) Quanh em 3 Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 3) 4 Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 1) 5 Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 2) 6 Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 3) 7 Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 1) 8 Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 2) 9 Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 3) 10 Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 1) 11 Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 2) 12 Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 3) Tuần 31 1 Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 1) CĐ: Gia đình em 2 Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 2) 3 Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 3) 4 Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 1) 5 Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 2) 6 Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 3) 7 Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 1) 8 Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 2) 9 Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 3) 10 Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 1) 11 Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 2) 12 Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 3) Tuần 32 1 Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 1) CĐ: Em là búp 2 Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 2) măng non 3 Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 3) 4 Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 1) 5 Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 2) 6 Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 3) 7 Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 1) 8 Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 2) 9 Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 3) 10 Bài 32D: Tình bạn (Tiết 1) 11 Bài 32D: Tình bạn (Tiết 2) 12 Bài 32D: Tình bạn (Tiết 3) Tuần 33 1 Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 1) CĐ: Cuộc sống 2 Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 2) Quanh em 3 Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 3) 4 Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 1) 5 Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 2) 6 Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 3) 7 Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 1) 8 Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 2) 9 Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 3) 10 Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 1) 11 Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 2) 12 Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 3) Tuần 34 1 Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 1) CĐ: Gia đình em 2 Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 2) 3 Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 3) 4 Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 1) 5 Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 2) 6 Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 3) 7 Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 1) 8 Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 2) 9 Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 3) 10 Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 1) 11 Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 2) 12 Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 3) Tuần 38 1 Ôn tập cuối học kì II 2 Ôn tập cuối học kì II 3 Ôn tập cuối học kì II 4 Ôn tập cuối học kì II 5 Ôn tập cuối học kì II 6 Ôn tập cuối học kì II 7 Ôn tập cuối học kì II 8 Ôn tập cuối học kì II 9 Ôn tập cuối học kì II 10 Ôn tập cuối học kì II 11 Ôn tập cuối học kì II 12 Phiếu kiểm tra cuối học kì II

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận