Tiếng Anh 10 Unit 2: Từ vựng

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: Từ vựng

Từ vựng Unit 2 lớp 10 sách Cánh diều tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài A Day in the Life giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: A Day in the Life được biên soạn bám sát theo nội dung trong SGK Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 10.

Từ vựng Unit 2 lớp 10 A Day in the Life

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Brush teeth

Cụm động từ

/brʌʃ tiːθ/

Đánh răng

Catch the bus

Cụm động từ

/kætʃ ðə bʌs /

Bắt xe buýt

Drink coffee

Cụm động từ

/drɪŋk ˈkɑː.fi/

Uống cà phê

Get up

Cụm động từ

/ɡet ʌp/

Thức dậy

Go to bed

Cụm động từ

/ɡoʊ tu: bed/

Đi ngủ

Go to class

Cụm động từ

/ɡoʊ tu: klæs/

Đi học

Go to meeting

Cụm động từ

/ɡoʊ tu: ˈmiː.t̬ɪŋ/

Đi họp

Have lunch

Cụm động từ

/hæv lʌntʃ/

Ăn trưa

Take a break

Cụm động từ

/teɪk ə breɪk/

Nghỉ ngồi

Take a shower

Cụm động từ

/teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/

Đi tắm

Independence Day

Danh từ

/ɪn.dɪˈpen.dəns ˌdeɪ/

Ngày Quốc Khánh

Diwali

Danh từ

/dɪˈwɑː.li/

Lễ hội Diwali

Tet ( Lunar New Year)

Danh từ

/ˌluːnɚ ˌnuː ˈjɪr/

Tết âm lịch

Carnival

Danh từ

/ˈkɑːr.nə.vəl/

Lễ hội hóa trang

Eid

Danh từ

/iːd

Lễ hội Eid

Costume

Danh từ

/ˈkɑː.stuːm/

Trang phục

Festival

Danh từ

/ˈfes.tə.vəl/

Lễ hội

Party

Danh từ

/ˈpɑːr.t̬i/

Bữa tiệc

Decorate

Động từ

/ˈdek.ər.eɪt/

Tranh trí

Fireworks

Danh từ

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

Pháo hoa

Present

Danh từ

/ˈprez.ənt/

Quà

Pretty

Tính từ

/ˈprɪt̬.i/

Đẹp

Passion

Danh từ

/ˈpæʃ.ən/

Đam mê

Hobby

Danh từ

/ˈhɑː.bi/

Sở thích

Interest

Danh từ

/ˈɪn.trɪst/

Hứng thú

Sports

Danh từ

/spɔːrts/

Thể thao

Example

Danh từ

/ɪɡˈzæm.pəl/

Ví dụ

Content

Danh từ

/kənˈtent/

Nội dung

Follower

Danh từ

/ˈfɑː.loʊ.ɚ/

Khán giả theo dõi

E-sport

Danh từ

/ˈiːˌspɔːrts/

Thể thao điện tử

Clean the car

Cụm động từ

/kliːn ðə kɑːr/

Rửa xe

Reception

Danh từ

/rɪˈsep.ʃən/

Quầy lễ tân

Eat out

Cụm động từ

/ iːt aʊt/

Ăn ở ngoài

Take photographs

Cụm động từ

/teɪk ˈfoʊ.t̬oʊ.ɡræfs/

Chụp ảnh

Go to the movie

Cụm động từ

/ɡoʊ tuː ðə ˈmuː.vi /

Đi xem phim

Play a musical instrument

Cụm động từ

/ˈ pleɪ ə ˈmjuː.zɪ.kəl ɪn.strə.mənt/

Chơi nhạc cụ

Get exercise

Cụm động từ

/ɡetˈek.sɚ.saɪz/

Tập thể dục

Astronaut

Danh từ

/ˈæs.trə.nɑːt/

Phi hành gia

Special

Tính từ

/speʃ.əl/

Đặc biệt

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 9: Writing
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 71
  • Dung lượng: 84,1 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận