Tiếng Anh 10 Unit 5: Language

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5: Language

Giải Tiếng Anh 10 Unit 5 Language là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 53, 54 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Inventions được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Unit 5 lớp 10 Language trang 53, 54 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp các bạn nhanh chóng biết cách làm bài, giúp cải thiện kết quả học tập, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn học nhanh, học hiểu và nhớ lâu. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 5 lớp 10: Language, mời các bạn cùng tải tại đây.

Giải Unit 5 Lớp 10: Language trang 53, 54

Pronunciation

Stress in three-syllable nouns

(Trọng âm của danh từ có 3 âm tiết)

Bài 1

Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi từ.)

invention _O_

computer _O_

holiday O_ _

century O_ _

Gợi ý đáp án 

in’vention /ɪnˈvɛnʃən/ (n): sự phát minh => có trọng âm 2

com’puter /kəmˈpjuːtə/ (n): máy vi tính => có trọng âm 2

Xem thêm:  English 10 Unit 10: Reading - Tiếng Việt

‘holiday /ˈhɒlədeɪ/ (n): kì nghỉ => có trọng âm 1

‘century /ˈsɛnʧʊri/ (n): thế kỉ =>có trọng âm 1

Bài 2

Connect all the words with the stress pattern _O_ to cross the river. Then listen and check your answers. Practise saying these words in pair.

(Nối tất cả các từ với mẫu trọng âm _O_ để qua sông. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn. Thực hành nói những từ này theo cặp.)

tieng anh 10 unit 5 language

Gợi ý đáp án

tieng anh 10 unit 5 language 1

Vocabulary

Inventions (Những phát minh)

Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to help you.

(Sắp xếp lại các chữ cái được gạch dưới trong những từ này. Sử dụng các hình ảnh dưới đây và bảng chú giải thuật ngữ (trang 127) để giúp bạn.)

tieng anh 10 unit 5 language 2

1. EXIREPMEWNT

experiment (thí nghiệm)

2. DECEVIS

3. LOBARATORY

4. HDRAWARE

5. STOFWARE

6. EPIQUMENT

Gợi ý đáp án

2. device (n): thiết bị

3. laboratory (n): phòng thí nghiệm

4. hardware (n): phần cứng

5. software (n): phần mềm

6. equipment (n): trang thiết bị

Grammar

Bài 1

Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

Circle the correct answer.

(Khoanh tròn đáp án đúng)

1. They just found / have just found a suitable solution to the problem.

2. Since people invented / have invented the first computer, they create / have created many more interesting inventions.

3. The woman is very angry because her son lost / has lost his smartphone.

Gợi ý đáp án

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: 7D Grammar
1. have just found 2. invented – have created 3. has lost

1. They have just found a suitable solution to the problem.

(Họ vừa tìm ra một giải pháp phù hợp cho vấn đề.)

Dấu hiệu nhận biết: just (vừa mới) -> diễn tả hành động vừa mới xảy ra

2. Since people invented the first computer, they have created many more interesting inventions.

(Kể từ khi con người phát minh ra chiếc máy tính đầu tiên, họ đã tạo ra nhiều phát minh thú vị hơn nữa.)

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2 (HTHT) + since + S + V-ed (QKĐ)

3. The woman is very angry because her son has lost his smartphone.

(Người phụ nữ rất tức giận vì con trai mình bị mất điện thoại thông minh.)

Giải thích: Diễn tả hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định rõ trong quá khứ.

Bài 2

Gerunds and to-infinitives (V-ing và to V)

Complete the sentences using the gerunds or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các nguyên thể hoặc nguyên thể của động từ trong ngoặc. Đôi khi cả hai hình thức đều có thể sử dụng được.)

1. Many children enjoy (use)________modern devices nowadays.

2. I decided (study) __________computer science at university.

3. (Play) ________language games on a smartphone is fun.

4. It is very convenient (study)_________with a smartphone.

Gợi ý đáp án

1. using 2. to study 3. Playing/ To play 4. to study

1. Many children enjoy using modern devices nowadays.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8: Communication and Culture

2. I decided to study computer science at university.

3. Playing/ To Play language games on a smartphone is fun.

4. It is very convenient to study with a smartphone.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận