Tiếng Anh 10 Unit 7: 7D Grammar

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7: 7D Grammar

Tiếng Anh 10 Unit 7: 7D Grammar giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 86 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 7: Tourism trước khi đến lớp.

Soạn 7D Grammar Unit 7 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 86. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7D Grammar trang 86, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Unit 7D Lớp 10: Grammar trang 86

Bài 1

Read the text opposite. Do you think the twin sisters have a special connection or are there other explanations? Give reasons for your opinions.

(Đọc văn bản đối diện. Bạn có nghĩ rằng hai chị em sinh đôi có một mối liên hệ đặc biệt hay có những lời giải thích nào khác? Đưa ra lý do cho ý kiến của bạn.)

A special connection

Beth and her twin sister Harriet are convinced that they are able to share experiences and feelings without seeing or speaking to each other. Here’s what Beth says:

‘Last year I was on a walking holiday with Harriet. She told me that her right ankle was hurting, but she didn’t know why. She said she hadn’t twisted it or anything, but told me she couldn’t put any weight on it. About a minute later, I suddenly felt a sharp pam in my right ankle! On another occasion, I told Harriet that I had watched a really good video clip on the internet the day before. I said that I would send her a link to the website where I’d found it. I told her she must watch it. Imagine my surprise when she said she had come across the same clip at the same time! She said that after she’d finished watching it, she had thought about sending me the link.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 4: Từ vựng

Gợi ý đáp án

I think the twins can share the same feeling and thinking without talk to each other.

(Mình nghỉ rằng cặp sinh đôi có thể có cùng cảm nhận và suy nghĩ mà không cần nói với nhau.)

Bài 2

Read the text again and study the highlighted examples of reported speech. What are the speakers’ original words? Complete the table with the correct tenses for the direct speech.

(Đọc lại bài đọc và nghiên cứu các ví dụ được tô nền của câu trần thuật. Lời dẫn trực tiếp của người nó là gì? Hoàn thành bảng với thì đúng cho câu trần thuật.)

Gợi ý đáp án

The speakers’ original words are: My right ankle is hurting, but I don’t know why. I haven’t twisted it or anything, but I can’t put any weight on it. I watched a really good video clip on the internet yesterday. I’ll send you a link to the website where I found it. you must watch it.

Bài 3

Read the Learn this! box. Match the underlined verbs in the text with rules a-c. What are the speaker’s original words?

Gợi ý đáp án

a. she must watch it

b. she’d finished watching it

c. I’d found it

Bài 4

Circle examples in the text of rules d and e.

(Khoanh tròn các ví dụ trong bài về quy tắc d và e)

Gợi ý đáp án

rule d: She told me that her right ankle was hurting …; She said she hadn’t twisted it. but told me she couldn’t put any weight on it; I told Harriet that I had watched …; I said that I would send her…; I told her she must watch it; … she said she had come across the same clip …; She said that after she’d finished watching it…

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8: Từ vựng

rule e: She said she hadn’t twisted it. but told me she couldn’t put any weight on it; I told her she must watch it; … she said she had come across the same clip …

Bài 5

Read the Look out! box. Underline examples of changes to pronouns, possessive adjectives and references to time in the text in exercise 1.

(Đọc bảng Chú ý. Gạch chân các ví dụ về sự thay đổi đại từ, tính từ sở hữu và các tham chiếu về thời gian trong văn bản ở bài tập 1)

Gợi ý đáp án

She told me that her right ankle was hurting …; She said she hadn’t twisted it… she couldn’t put any weight on it; … I had watched a really good video clip … the day before; I told her she must watch it; she said she had come across …; She said that after she’d finished watching it, she had thought about sending me the link.

– Changes to pronouns (Thay đổi đại từ): I → she

– Changes to possessive (Thay đổi tính từ sở hữu) : my → her,

– Changes to references to time (Thay đổi tham chiếu thời gian): yesterday → the day before

Bài 6

Rewrite the sentences in reported speech. (Imagine that the speakers were talking to you)

(Viết lại các câu dưới dạng câu tường thuật. (Hãy tưởng tượng rằng người nói đang nói chuyện với bạn.))

1. “I’Il call you when I get back this evening.” said Maisy.

2. “I might disable data roaming when I go abroad next week,” said Joel.

Xem thêm:  Đơn vị 10 Tiếng Anh: Hồi tưởng lại trong tiếng Việt.

3. “I haven’t topped up my mobile since last month,” said Freddy.

4. “You mustn’t let your battery run out,” said my mum.

5. “Liam saved your number to his phone book, said Sally.

6. “This time next week, I’ll be flying to Prague,” said Tom.

Gợi ý đáp án

1. Maisy said she would call me when she got back that evening.

2. Joel said that he might disable data roaming when he went abroad the following week.

3. Freddy said that he hadn’t topped up his mobile phone since the previous month.

4. My mum told me that I mustn’t let my battery run out.

5. Sally told me that Liam had saved my number to his phone book.

6. Tom said that time the following week, he would be flying to Prague.

Bài 7

Write answers to these questions.

(Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau)

Gợi ý đáp án

1. I went to London last summer.

2. I am going to watch a new film tonight.

3. I can’t write with both hands.

4. I could walk before I could talk.

5. I am going to go for a picnic with my family this weekend.

6. I haven’t been to Italy.

7. I usually get to school at half past seven (7:30).

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận