Tiếng Anh 10 Unit 7: Project

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7: Project

Giải Tiếng Anh 10 Unit 7: Project giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 85 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Viet Nam and International Organisations trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 7 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 85. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7: Project trang 85, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 10 Unit 7: Project Kết nối tri thức

Work in groups. Do research on an international organisation and present your findings to the class. Your presentation should include:

(Làm việc nhóm. Thực hiện nghiên cứu về một tổ chức quốc tế và trình bày những phát hiện của bạn trước lớp. Bài trình bày của bạn nên bao gồm)

What is the name of the international organisation?

When and where was it formed?

How many member countries does it have? Is Viet Nam a member of this organisation?

What are the organisation’s aims?

What are the current activities / projects of this organisation?

What has this organisation done to help Viet Nam?

Gợi ý đáp án 

On behalf of our group’s members, I’m going to report our result. We did research on an international organisation named World Health Organization (WHO). It was established on 7th April 1948 to coordinate health affairs within the United Nations system. As of January 2021, the WHO has 194 member states and Viet Nam has been its member since 17th May 1950. WHO’s aim is the attainment by all people of the highest possible level of health. In 2020, the organisation helped in controlling the world wide outbreak of coronavirus (covid-19). To Viet Nam, WHO was one of the first United Nations agencies to support the Vietnamese health sector directly since the end of the war and reunification of the country. The mission of WHO in Viet Nam is to support the Government to achieve universal health coverage with all people having access to high-quality health services, within the context of the country’s needs and challenges in transitioning to middle-income status. These are all of our findings on WHO, an international organisation.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Getting Started

Dịch nghĩa

Thay mặt cho các thành viên trong nhóm, tôi sẽ báo cáo kết quả. Chúng tôi đã nghiên cứu về một tổ chức quốc tế có tên là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948 để điều phối các vấn đề y tế trong hệ thống Liên hợp quốc. Tính đến tháng 1 năm 2021, WHO có 194 quốc gia thành viên và Việt Nam là thành viên của tổ chức này từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. Mục tiêu của WHO là tất cả mọi người đều đạt được mức sức khỏe cao nhất có thể. Vào năm 2020, tổ chức này đã giúp kiểm soát sự bùng phát của virus corona trên toàn thế giới (covid-19). Tại Việt Nam, WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên hợp quốc hỗ trợ trực tiếp cho ngành y tế Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước. Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ y tế toàn dân với việc mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, trong bối cảnh đất nước có nhu cầu và thách thức trong việc chuyển đổi sang tình trạng thu nhập trung bình. Đây là tất cả những phát hiện của chúng tôi về tổ chức quốc tế WHO.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận