Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Tin học 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6, Mĩ thuật 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS……….
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

A. Thông tin giáo viên

1. Họ và tên: …………….., chức vụ: Giáo viên

2. Trình độ đào tạo:……….., chuyên môn đào tạo: ………..

3. Nhiệm vụ được phân công:

– Giảng dạy môn ….., khối lớp ….; môn ….., khối lớp ……

– Chủ nhiệm lớp ….

– Bồi dưỡng HSG: …..

– Nhiệm vụ khác: ….

I. Kế hoạch dạy học

Xem thêm:  Tin học 6 Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

* Môn Tin học 6

1. Quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm

Môn

Học kì I

Học kì II

Điểm KT tx

(vấn đáp, SPHT, TH)

Điểm KT tx

(viết)

Điểm KTĐK

(hệ số 2)

Điểm KT tx

(vấn đáp, SPHT, TH)

Điểm KT tx

(viết)

Điểm KTĐK

(hệ số 2)

T9

T10

T11

T12

T9

T10

T11

T12

T9

T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

T1

T2

T3

T4

T5

Tin 6

20%

50%

80%

100%

1

1

1

1

1

1

10%

30%

60%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

2. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

Máy tính và cộng đồng

5

5

Mạng máy tính và Internet

4

4

Kiểm tra giữa kì I

1

1

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

3

3

6

Ôn tập Kiểm tra cuối kì I

1

1

Kiểm tra cuối kì I

1

1

Tổng học kì I

12

3

1

1

1

18

Học kì II

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

2

2

Ứng dụng Tin học

3

3

6

Kiểm tra giữa kì II

1

1

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

5

1

6

Ôn tập Kiểm tra cuối kì II

1

1

Kiểm tra cuối kì II

1

1

Tổng học kì II

10

4

1

1

1

17

Cả năm

22

7

2

2

2

35

Xem thêm:  Tin học 6 Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây

3. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Loại tiết (phân môn, tăng thời lượng, ôn tập …)

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện)

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

Ghi chú

(nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung…)

HỌC KỲ I

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

5

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

2

Tuần 1

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

2

Tuần 3

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

5

Bài 3. Thông tin trong máy tính

1

Tuần 5

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

5

6,7

Bài 4. Mạng máy tính + KTTX (viết)

2

Tuần 5, 7

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

8

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Tuần 7

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

9, 10

Bài 5. Internet

2

Tuần 9

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

8

11, 12

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

2

Tuần 11

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

13, 14

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

Tuần 13

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

15

Ôn tập cuối học kì 1

1

Tuần 15

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

16

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

Tuần 15

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

17, 18

Bài 8. Thư điện tử

2

Tuần 17

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

HỌC KỲ II

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

2

19, 20

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

2

Tuần 19

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

7

21, 22

Bài 10. Sơ đồ tư duy

2

Tuần 21

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

23

Bài 11. Định dạng văn bản

1

Tuần 23

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

24, 25

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

+ KTTX (viết)

2

Tuần 23, 25

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

26

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Tuần 25

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

27

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

Tuần 27

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

8

28, 29

Bài 15. Thuật toán

2

Tuần 27, 29

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

30

Ôn tập cuối học kì 2

1

Tuần 29

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

31

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

Tuần 31

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

32, 33

Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

2

Tuần 33

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

34,35

Bài 17. Chương trình máy tính

2

Tuần 35

Máy chiếu, Máy tính

Phòng Tin học

Xem thêm:  Tin học 6 bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

TỔ TRƯỞNG

….…, ngày … tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận