Tiếng Anh 10 Unit 4: Từ vựng

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Từ vựng

Từ vựng Unit 4 lớp 10 sách Cánh diều tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Food giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Food được biên soạn bám sát theo nội dung trong SGK Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 10.

Từ vựng Unit 4 lớp 10: Food

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Dairy product

Cụm danh từ

/ ˈder.i ˈprɑː.dʌkt /

Sản phẩm làm từ sữa

Fruit

Danh từ

/fruːt/

Hoa quả

Drink

Danh từ

/drɪŋk/

Đồ uống

Meat

Danh từ

/miːt/

Thịt

Vegetable

Danh từ

/ˈvedʒ.tə.bəl/

Rau

Mineral water

Cụm danh từ

/ˈmɪn.ər.əl ˌwɑː.t̬ɚ/

Nước khoáng

Appetizer

Danh từ

/ ˈæp.ə.taɪ.zɚ /

Món khai vị

Dessert

Danh từ

/dɪˈzɝːt/

Món tránh miệng

Steak

Danh từ

/steɪk/

Bít tết

Salad

Danh từ

/ˈsæl.əd/

Rau trộn

Order

Động từ

/ˈɔːr.dɚ/

Đặt món

Iced tea

Cụm danh từ

/ ˌaɪst ˈtiː /

Trà đá

Plate

Danh từ

/pleɪt/

Đĩa

Fast food

Cụm danh từ

/ ˌfæst ˈfuːd /

Đồ ăn nhanh

Heathy

Tính từ

/ ˈhel.θi /

Có lợi cho sức khỏe

Homegrown

Tính từ

/ ˌhoʊmˈɡroʊn /

Được nhà trồng

Processed

Tính từ

/ˈprəʊ.sest/

Đã qua xử lý

Vegetarian

Danh từ

/ ˌvedʒ.əˈter.i.ən /

Người ăn chay

Vegan

Danh từ

/ˈviː.ɡən/

Người ăn thuần chay

High-fiber

Tính từ

/haɪ ˈfaɪ.bɚ/

Hàm lượng chất xơ cao

High-protein

Tính từ

/haɪ ˈproʊ.tiːn/

Hàm lượng protein cao

Packaged

Tính từ

/ˈpæk.ɪdʒd/

Đóng hộp

Fresh

Tính từ

/freʃ/

Tươi

Organic

Tính từ

/ ɔːrˈɡæn.ɪk /

Hữu cơ

Frozen

Tính từ

/ ˈfroʊ.z ə n /

Đông

Diet

Danh từ

/ˈdaɪ.ət/

Chế độ ăn

Urban

Tính từ

/ ˈɝː.b ə n /

Thuộc về thành phố

Volunteer

Danh từ

/ˌvɑː.lənˈtɪr/

Tình nguyện viên

Therapeutic

Tính từ

/ˌθer.əˈpjuː.t̬ɪk/

Trị liệu

Shortage

Danh từ

ˈʃɔːr.t̬ɪdʒ /

Thiếu

Traditional farming

Cụm danh từ

/trəˈdɪʃ.ən.əl ˈfɑːr.mɪŋ/

Trồng trọt theo cách truyền thống

Surprising

Tính từ

/sɚˈpraɪ.zɪŋ/

Ngạc nhiên

Bacon

Danh từ

/ˈbeɪ.kən/

Thịt ba chỉ

Butter-baked

Tính từ

/ˈbʌt̬.ɚ beɪkt/

Được nướng bằng bơ

Delicious

Tính từ

/dɪˈlɪʃ.əs/

Ngon

Dish

Danh từ

/dɪʃ/

Món ăn

Health

Danh từ

/ helθ /

Sức khỏe

Ingredient

Danh từ

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

Nguyên liệu

Low-calorie

Tính từ

/ˌloʊˈkæl.ɚ.i/

Chứa hàm lượng calorie thấp

Main dish

Cụm danh từ

/ meɪn dɪʃ/

Món chính

Mouthwatering

Tính từ

/ ˈmaʊθˌwɑː.t̬ɚ.ɪŋ /

Cực kì ngon

Sauce

Danh từ

/ sɑːs /

Nước sốt

Sausage

Danh từ

/ˈsɑː.sɪdʒ/

xúc xích

Sweet

Tính từ

/swiːt/

Ngọt

Xem thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của học kết hợp
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 196
  • Dung lượng: 82,4 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận