Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Biên bản giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu giám định mới nhất hiện nay được thực hiên theo Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định là biểu mẫu được lập ra khi giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định. Nội dung trong mẫu nêu rõ thông tin của người giao nhận, nội dung biên bản, chữ kí người trưng cầu giám định và đại diện. Vậy sau đây là mẫu biên bản giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu giám định mới nhất, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu giám định

Biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (1)

Hôm nay, hồi…giờ…. ngày …. tháng … năm …. tại ………………………. (2) ………………..

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao: (3)

– Ông (bà) ………………………………………………. chức vụ ……………………………………

– Ông (bà) ………………………………………………. chức vụ ……………………………………

2. Bên nhận: (4)

– Ông (bà) ………………………………………………. chức vụ ……………………………………

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ …………………………………..

3. Người chứng kiến (nếu có):

Xem thêm:  Cách đăng ký thi đánh giá năng lực

– Ông (bà) ………………….….……… ; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu ………………………………………….

– Ông (bà) ……………………….……. ; đơn vị công tác, chức vụ hoặc số căn cước công dân, CMND, hộ chiếu …………………………………………..

Tiến hành giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật (nếu có) thuộc Quyết định trưng cầu giám định số …………. (5) ……….. Bên giao đã giao và bên nhận đã nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, gồm:

( 1 ) Hồ sơ, giấy tờ, tài liệu …………………………. (6) ………………………………………………

(2) Đồ vật: ………………………………….. (7) …………………………………………………………

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, đồng ý nội dung và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, m ỗ i bên giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau.

Việc giao, nhận hoàn thành hồi …….. giờ …….. ngày ……. / …… /………

NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
(K ý , ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN
….….. (3) ……….
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết biên bản giao nhận hồ sơ giám định

(1) Được sử dụng trong trường hợp nhận bàn giao trực tiếp.

(2) Địa điểm tiến hành giao nhận.

(3) Tên cơ quan, đơn vị bàn giao.

(4) Tên cơ quan, đơn vị nhận bàn giao.

(5) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưn g cầu giám định tư pháp.

Xem thêm:  Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc 2023 mới nhất

(6) Ghi cụ thể từng loại hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật giao, nhận (tên, loại, số , ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của hồ sơ, đ ố i tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, tính phù hợp của thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định của pháp luật về văn thư: bản chụp có chứng thực theo quy định…).

(7) Đối với đồ vật, cần ghi rõ tình trạng, hình thức được bảo quản.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Tài Liệu

Viết một bình luận