Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học

cac phuong phap giai nhanh bai toan hoa hoc

Lê Phm Thành – C nhân Cht Lượng Cao Hóa Hc – ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc

Phone: 0976053496

Trang 1

CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC

“Phương pháp là Thầy của các Thầy”

(Talley Rand

Talley RandTalley Rand

Talley Rand)

§

§§

§1

11

1.

. .

. PHƯƠNG PHÁP SƠ Đ

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ Đ

PHƯƠNG PHÁP SƠ Đ

ĐƯ

ĐƯĐƯ

ĐƯỜ

ỜNG CHÉO

NG CHÉONG CHÉO

NG CHÉO

Vi hình thc thi trc nghim khách quan, trong mt khong thi gian tương ñối ngn hc sinh phi

gii quyết mt s lượng câu hi bài tp khá ln (trong ñó bài tp toán chiếm mt t l không nh). Do

ñó vic tìm ra các phương pháp giúp gii nhanh bài toán hóa hc có mt ý nghĩa quan trng.

Bài toán trn ln các cht vi nhau mt dng bài hay gp trong chương trình hóa hc ph thông.

Ta có th gii bài tp dng này theo nhiu cách khác nhau, song cách gii nhanh nht “phương pháp

Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng bộ lọc Photoshop cho người mới bắt đầu

sơ ñồ ñường chéo”.

Nguyên tc: Trn ln 2 dung dch:

Dung dch 1: có khi lượng m

1

, th tích V

1

, nng ñộ C

1

(C% hoc C

M

), khi lượng riêng d

1

.

Dung dch 2: có khi lượng m

2

, th tích V

2

, nng ñộ C

2

(C

2

> C

1

), khi lượng riêng d

2

.

Dung dch thu ñưc có m = m

1

+ m

2

, V = V

1

+ V

2

, nng ñộ C (C

1

< C < C

2

), khi lượng riêng d.

Sơ ñồ ñường chéo và công thc tương ng vi mi trường hp là:

a) ðối vi nng ñộ % v khi lượng:

m

1

C

1

|C

2

– C|

C

m

2

C

2

|C

1

– C|

(1)

|CC|

| CC |

m

m

1

2

2

1

=

b)

ðố

i v

i n

ng

ñộ

mol/lít:

V

1

C

1

|C

2

– C|

C

V

2

C

2

|C

1

– C|

(2)

|CC|

| CC |

V

V

1

2

2

1

=

c)

ðố

i v

i kh

i l

ượ

ng riêng:

V

1

d

1

|d

2

– d|

d

V

2

d

2

|d

1

– d|

(3)

|dd|

| dd |

V

V

1

2

2

1

=

Khi s

d

ng s

ơ

ñồ

ñườ

ng chéo ta c

n chú ý:

*) Ch

t r

n coi nh

ư

dung d

ch có C = 100%

*) Dung môi coi nh

ư

dung d

ch có C = 0%

*) Kh

i l

ượ

ng riêng c

a H

2

O là d = 1 g/ml

Sau ñây là mt s ví d s dng phương pháp ñường chéo trong tính toán pha chế dung dch.

Dng 1: Tính toán pha chế dung dch

Ví d 1. ðể

thu

ñượ

c dung d

ch HCl 25% c

n l

y m

1

gam dung d

Xem thêm:  Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng 2022

ch HCl 45% pha v

i m

2

gam dung

d

ch HCl 15%. T

l

m

1

/m

2

là:

Hưng dn gii:

Áp d

ng công th

c (1):

1

2

10

20

|5215|

| 5245 |

m

m

2

1

==

=

ð

áp án C.

Ví d 2. ðể

pha

ñượ

c 500 ml dung d

ch n

ướ

c mu

i sinh (C = 0,9%) c

n l

y

V

ml dung d

ch NaCl

3%. Giá tr

c

a

V

là:

A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận