Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm

Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm là mẫu đơn được áp dụng cho tất cả sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ, không được dùng trong hệ thống giảng dạy kiểu học phần hay các mô hình đào tạo hệ niên chế. Mẫu Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm giúp các bạn biết cách trình bày và những nội dung chính cần có trong một tờ đơn xin đăng ký học cải thiện điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin đăng ký học cải thiện điểm học dưới đây:

Nội dung đơn xin đăng ký học cải thiện điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc
——–o0o——-

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

(Áp dụng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Kính gửi: Phòng Đào tạo………………………………………………………………….

Tên em là:. ……………………………………………..Ngày sinh:…………………… Mã sinh viên:……………………

Lớp: ……………………………………………………Khóa:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường và kết quả học tập của bản thân, em xin đăng ký học thêm các học phần sau để cải thiện điểm năm học……….

TT

Mã lớp học phần

Tên học phần

Số TC

Cán bộ giảng dạy

Lí do (bổ sung, cải thiện, học lại)

1

2

3

4

5

Tổng số tín chỉ đăng ký học cải thiện năm học…………………….. TC.

Em xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan của Trường.

Xem thêm:  Giáo trình Thủy lực thủy văn

Em xin trân trọng cảm ơn!

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

……..ngày …….tháng……năm……..

Sinh viên đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Duyệt của Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận