Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

STT Thuật ngữ Tiếng Anh Thuật ngữ Tiếng Việt 1 Acceleration Gia tốc 2 Acute triangle Tam giác nhọn 3 Addition Phép cộng 4 Adjacent angles Góc kề bù 5 Algebra Đại số 6 Algebraic expression Biểu thức đại số 7 Alt.s Góc so le 8 Angle Góc 9 Anticlockwise rotation Sự quay ngược chiều kim đồng hồ 10 Arc Cung 11 Area Diện tích 12 Area Diện tích 13 Arithmetic Số học 14 Ascending order Thứ tự tăng 15 Average Trung bình 16 Axis Trục 17 Base of a cone Đáy của hình nón 18 Bearing angle Góc định hướng 19 Bisect Phân giác 20 Blunted cone Hình nón cụt 21 Calculus Phép tính 22 Chord Dây cung 23 Circle Đường tròn 24 Circumference Chu vi đường tròn 25 Circumscribed triangle Tam giác ngoại tiếp 26 Clockwise rotation Sự quay theo chiều kim đồng hồ 27 Coefficient Hệ số 28 Column Cột 29 Cone Hình nón 30 Consecutive even number Số chẵn liên tiếp 31 Coordinate Tọa độ 32 Correlation Sự tương quan 33 Corresp. S Góc đồng vị 34 Cross-section Mặt cắt ngang 35 Cube Luỹ thừa bậc ba 36 Cube root Căn bậc ba 37 Cubed Mũ ba, lũy thừa ba 38 Cuboid Hình hộp phẳng, hình hộp thẳng 39 Curve Đường cong 40 Cyclic quadrilateral Tứ giác nội tiếp 41 Decimal Thập phân 42 Decimal point Dấu thập phân 43 Decimal fraction Phân số thập phân 44 Decimal place Vị trí thập phân, chữ số thập phân 45 Denominator Mẫu số 46 Density Mật độ 47 Descending order Thứ tự giảm 48 Diagonal Đường chéo 49 Diagram Biểu đồ, đồ thị, sơ đồ 50 Diameter Đường kính 51 Diameter Đường kính 52 Dimensions Chiều 53 Directly proportional to Tỷ lệ thuận với 54 Displacement Độ dịch chuyển 55 Distance Khoảng cách 56 Distance Khoảng cách 57 Divide Chia 58 Division Phép chia 59 Enlargement Độ phóng đại 60 Equal Bằng 61 Equality Đẳng thức 62 Equation Phương trình, đẳng thức 63 Equation Phương trình 64 Equiangular triangle Tam giác đều 65 Evaluate Ước tính 66 Even number Số chẵn 67 Even number Số chẵn 68 Express Biểu diễn, biểu thị 69 Ext. Of Góc ngoài của tam giác 70 Factorise (factorize) Tìm thừa số của một số 71 Formula Công thức 72 Formulae Công thức 73 Fraction Phân số 74 Fraction Phân số 75 Geometry Hình học 76 Gradient of the straight line Độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc 77 Graph Biểu đồ 78 Greatest value Giá trị lớn nhất 79 Height Chiều cao 80 Highest common factor (HCF) Hệ số chung lớn nhất 81 Improper fraction Phân số không thực sự 82 In term of Theo ngôn ngữ, theo 83 Inequality Bất phương trình 84 Inscribed quadrilateral Tứ giác nội tiếp 85 Inscribed triangle Tam giác nội tiếp 86 Int. S Góc trong cùng phía 87 Integer Số nguyên 88 Integer number Số nguyên 89 Intersection Giao điểm 90 Inversely proportional Tỷ lệ nghịch 91 Irrational number Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ 92 Isosceles triangle Tam giác cân 93 Kinematics Động học 94 Least common multiple (LCM) Bội số chung nhỏ nhất 95 Least value Giá trị bé nhất 96 Length Độ dài 97 Length Chiều dài 98 Limit Giới hạn 99 Line Đường 100 Linear equation (first degree equation) Phương trình bậc nhất 101 Lowest common multiple (LCM) Bội số chung nhỏ nhất 102 Lowest term Phân số tối giản 103 Major arc Cung lớn 104 Maximum Giá trị cực đại 105 Midpoint Trung điểm 106 Minimum Giá trị cực tiểu 107 Minor arc Cung nhỏ 108 Minus Trừ 109 Minus Âm 110 Mixed numbers Hỗn số 111 Multiplication Phép nhân 112 Ndex form Dạng số mũ 113 Negative Âm 114 Number pattern Sơ đồ số 115 Numerator Tử số 116 Object Vật thể 117 Obtuse triangle Tam giác tù 118 Odd number Số lẻ 119 Odd number Số lẻ 120 Ordering Thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự 121 Origin Gốc toạ độ 122 Parallel Song song 123 Parallel Song song 124 Parallelogram Hình bình hành 125 Percent Phần trăm 126 Percentage Phần trăm 127 Percentage Tỉ lệ phần trăm 128 Perimeter Chu vi 129 Perimeter Chu vi 130 Plus Cộng 131 Plus Dương 132 Positive Dương 133 Power Bậc 134 Pressure Áp suất 135 Prime number Số nguyên tố 136 Prime number Số nguyên tố 137 Probability Xác suất 138 Probability Xác suất 139 Problem Bài toán 140 Product Nhân 141 Proof Chứng minh 142 Proof Bằng chứng chứng minh 143 Proper fraction Phân số thực sự 144 Pyramid Hình chóp 145 Quadratic equation Phương trình bậc hai 146 Quadrilateral Tứ giác 147 Quotient Thương số 148 Radius Bán kính 149 Radius Bán kính 150 Rate Hệ số 151 Ratio Tỷ số, tỷ lệ 152 Real number Số thực 153 Rectangle Hình chữ nhật 154 Reflection Phản chiếu, ảnh 155 Regular pyramid Hình chóp đều 156 Retardation Sự giảm tốc, sự hãm 157 Rhombus Hình thoi 158 Right angle Góc vuông 159 Right-angled triangle Tam giác vuông 160 Root Nghiệm của phương trình 161 Rounding off Làm tròn 162 Row Hàng 163 Scale Thang đo 164 Scalene triangle Tam giác thường 165 Semicircle Nửa đường tròn 166 Sequence Chuỗi, dãy số 167 Sequence Dãy, chuỗi 168 Significant figures Chữ số có nghĩa 169 Simplified fraction Phân số tối giản 170 Simplify Đơn giản 171 Single fraction Phân số đơn 172 Slant edge Cạnh bên 173 Solution Lời giải 174 Solve Giải 175 Speed Tốc độ 176 Square Bình phương 177 Square root Căn bình phương 178 Square root Căn bậc hai 179 Squared Bình phương 180 Stated Đươc phát biểu, được trình bày 181 Statistics Thống kê 182 Statistics Thống kê 183 Straight line Đường thẳng 184 Subject Chủ thể, đối tượng 185 Subtraction Phép trừ 186 Surd Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ 187 Symmetry Đối xứng 188 Tangent Tiếp tuyến 189 Tangent Tiếp tuyến 190 The cosine rule Quy tắc cos 191 The sine rule Quy tắc sin 192 Theorem Định lý 193 Times hoặc multiplied by Lần 194 To add Cộng 195 To calculate Tính 196 To divide Chia 197 To multiply Nhân 198 To subtract hoặc to take away Trừ 199 Top Đỉnh 200 Total Tổng 201 Transformation Biến đổi 202 Trapezium Hình thang 203 Triangle Tam giác 204 Triangular pyramid Hình chóp tam giác 205 Trigonometry Lượng giác học 206 Truncated pyramid Hình chóp cụt 207 Varies as the reciprocal Nghịch đảo 208 Varies directly as Tỷ lệ thuận 209 Velocity Vận tốc 210 Vertex Đỉnh 211 Vertically opposite angle Góc đối nhau 212 Vertices Các đỉnh 213 Volume Thể tích 214 Volume Thể tích 215 Vulgar fraction Phân số thường 216 Width Chiều rộng

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận