Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo với đầy đủ 35 tuần, giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng phân phối chương trình môn HĐTN 7 năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Phân phối chương trình môn HĐTN HN 7 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch dạy học môn Toán 7, GDCD 7.

Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG: THCS…………

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HƯỚNG NGHIÊP LỚP 7

(Chân trời sáng tạo)

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 35 tuần (105 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần (54 tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (51 tiết)

(Trong đó: SH dưới cờ 35 tiết; SH lớp 1 tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.

4

Tuần 1; 2; 3; 4

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

2

Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.

4

Tuần 5; 6; 7; 8

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

3

Kiểm tra giữa kì I

1

Tuần 9

Lớp học

4

Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

4

Tuần 10; 11; 12; 13

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

5

Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

3

Tuần 14; 15; 16

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

6

Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.

3

Tuần 17; 19

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

7

Kiểm tra cuối kì I

1

Tuần 18

Lớp học

8

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

4

Tuần 20; 21; 22; 23

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

9

Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

3

Tuần 24; 25; 26

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

10

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 27

Lớp học

11

Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.

3

Tuần 28; 29; 30

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

12

Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.

3

Tuần 31; 32; 33

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

13

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 34

Lớp học

14

Tạm biệt lớp 7.

1

Tuần 35

Lớp học

Xem thêm:  Hoạt động trải nghiệm 7: Tự hào truyền thống quê hương

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….……., ngày… tháng ….. năm 2022

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận