Tiếng Anh 10 Unit 4: Writing

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Writing

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 48 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài For a better community được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Unit 4 lớp 10 Writing trang 48 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp các bạn nhanh chóng biết cách làm bài, giúp cải thiện kết quả học tập, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn học nhanh, học hiểu và nhớ lâu. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 4 lớp 10: Writing, mời các bạn cùng tải tại đây.

Giải Unit 4 Lớp 10: Writing trang 48

Câu 1

Writing an application letter for volunteer work

(Viết một lá đơn cho công việc tình nguyện)

Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims.

(Đọc một lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

A. Saying why you want to do the job

B. Saying when you are available for an interview and can start work

C. Mentioning the job you are applying for and where you got the information from

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Review Unit 5

187 Giang Vo Street

Dong Da, Ha Noi

1 January 20__

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ha Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

Paragraph 1:

I am writing to apply for a volunteer position at the local centre for community development. I heard about this opportunity in a public announcement last Monday.

Paragraph 2:

I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community and want to offer my services to you. Currently, all my Sunday afternoons are free, and I will be able to help at the centre if I am chosen.

Paragraph 3:

I have already filled in the online application form and sent it in as requested. I am available for an interview on any weekday after 4.30 p.m. or at weekends. If my application is successful I can start immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Ha Vi

Gợi ý đáp án

Câu 2

Read the job advert and answer the question below.

(Đọc tin tuyển dụng và trả lời câu hỏi bên dưới.)

VOLUNTEER NEEDED

– Our Heart to Heart Charitable Organisation needs reliable and hard-working volunteers to work at our head office.

– The job will involve welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

1. What qualities are needed for the job? (Những phẩm chất cần thiết cho công việc?)

2. What are the job duties? (Nhiệm vụ của công việc là gì?)

Gợi ý đáp án

1. Being reliable and hard-working are needed for the job.

Xem thêm:  Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

(Đáng tin cậy và chăm chỉ là cần thiết cho công việc.)

2. The job duties are welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

(Nhiệm vụ của công việc là chào đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.)

Câu 3

3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

(Hoàn thành đơn xin việc trong 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong 1.)

…………Street

………………….

1 January 20

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position ……..

I am interested in……………………….

I am available for an interview……………. If my application is successful, I can start…………..

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

…………

Gợi ý đáp án

Pham Van Dong Street

Cau Giay, Ha Noi

1 January 2022

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ha Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position. I heard about this opportunity in a public announcement yesterday.

I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community. I think I am reliable and hard-working. I am also confident enough to complete all the duties, including welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

I am available for an interview on any weekday after 5 p.m or at weekends. If my application is successful, I can start immediately.

I look forward to hearing from you.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 9: Reading

Yours faithfully,

Nguyen Phuong Linh

Dịch nghĩa

Đường Phạm Văn Đồng

Cầu giấy, hà nội

1 tháng 1 năm 2022

Heart to heart

Tổ chức từ thiện

100 Hà Thành, Hà Nội

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào một vị trí tình nguyện viên. Tôi đã nghe nói về cơ hội này trong một thông báo công khai ngày hôm qua.

Tôi quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng của bạn vì tôi thực sự quan tâm đến cuộc sống của mọi người trong cộng đồng. Tôi nghĩ tôi đáng tin cậy và làm việc chăm chỉ. Tôi cũng đủ tự tin để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, bao gồm chào đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.

Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào trong tuần sau 5 giờ chiều hoặc vào cuối tuần. Nếu ứng dụng của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Phương Linh

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận