Tiếng Anh 11 Unit 2: Language

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 11 Unit 2: Language

Giải Tiếng Anh 11 Unit 2 Language là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 20 bài Relationships được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Language trang 20 Unit 2 lớp 11 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 2 Lớp 11 Language, mời các bạn cùng tải tại đây.

Vocabulary

Câu 1

Write the words or phrases given in the box next to their meanings. Hãy viết từ hoặc cụm từ cho sẵn trong khung bên cạnh nghĩa của chung.

romantic relationship be in a relationship break up (with someone) be reconciled (with someone) lend an ear sympathetic argument

have got a date (with someone)

Words / Expressions

Meanings

1.___________

have a meeting with a boyfriend or a girlfriend

2.___________

end a relationship

3.___________

a relationship based on love and emotional attraction

4.___________

a conversation in which people disagree

5.___________

showing that you understand and care about other people’s problems

6.___________

listen to someone with sympathy

7.___________

be romantically attached

8.___________

become friends again after an argument

Đáp án

1. have got a date

2. break up

3. romantic relationship

4. argument

5. sympathetic

6. lend an ear

7. be in a relationship

8. be reconciled

Hướng dẫn dịch

romantic relationship: mối quan hệ tình cảm lãng mạn

be in a relationship: đang có quan hệ tình cảm (với ai)

break up with someone: chia tay (kết thúc mối quan hệ) với ai

be reconciled with sb: làm hòa (với ai)

lend an ear to sb: lắng nghe

sympathetic (adj): (có thái độ) thông cảm (với người khác)

argument (n) have got a date (with someone): cuộc cãi nhau, tranh cãi

have got a date (with someone): hẹn hò (với ai)

Câu 2

Complete the sentences with the words or phrases in 1. Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/ cụm từ ở bài tập 1.

Đáp án

1. lend an ear – broke up

2. reconciled

3. romantic relationship

4. in a relationship – arguments

5. have got a dale

6. sympathetic

Hướng dẫn dịch

1. Carol đã sẵn sàng cho John một lời khuyên khi anh chia tay bạn gái mình.

2. James và cha của anh ấy đã hòa giải sau một cuộc cãi vã.

3. Tình bạn thân thiết của họ đã biến thành một mối quan hệ lãng mạn.

Xem thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện

4. Ann và John đang trong một mối quan hệ nhưng luôn có nhiều tranh cãi.

5. Tôi cảm thấy rất hào hứng bởi vì tôi có hẹn hò với Laura vào ngày mai.

6. Một người bạn thật sự là người thông cảm và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Pronunciation

Câu 1

Find the contracted forms in the conversation and write their full form in the space below.

(Hãy tìm dạng viết rút gọn trong đoạn hội thoại và viết dạng đầy đủ vào khoảng trống cho sẵn.)

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

__________ => __________

Đáp án

shouldn’t -> should not

you’re -> you are

there’s -> there is

you’ll -> you will

we’re -> we are

It’s -> It is

don’t -> do not

he’s -> he is

Didn’t -> Did not

I’m -> I am

Câu 2

Listen and underline what you hear – the contraction or the full form.Hãy nghe và gạch dưới từ mà em nghe được – dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.

Bài nghe

1. A: Why won’t you help me with my homework?

B: I will / I’ll. I will / I’ll be with you in a minute.

2. A: You must be pleased with your test results.

B: Yes, I am / I’m.

3. A: I thought he was in Ha Noi today.

B: He is / He’s in Ha Noi. That’s where he is / he’s calling from.

4. A: Here we are / we’re. This is my place.

B: I did not / didn’t know it’d take two hours to get to your house.

5. A: I have / I’ve been to Hawaii several times.

B: Really? That is / That’s an interesting place to visit, I suppose.

Đáp án

1. I will – I’ll

2. I am

3. He is – he’s

4. we are – didn’t

5. I’ve – That’s

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tại sao bạn không giúp tôi làm bài tập ở nhà?

B: Tôi sẽ . Tôi sẽ giúp bạn trong một phút.

2. A : Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả kiểm tra của bạn.

B: Vâng, đúng vậy.

3. A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.

B: Anh ấy ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.

4. A : Chúng tôi ở đây. Đây là nơi của tôi.

B: Tôi không biết phải mất hai giờ để đến nhà bạn.

5. A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.

B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.

Câu 3

Listen and repeat the exchanges in 2. Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2.

Bài nghe

Grammar

Câu 1

Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary. Hoàn thành câu bằng động từ cho trong khung. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.

Xem thêm:  Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 7 (Có đáp án)

1. A: Jane wants to reconcile with her friend.

B: That _________ good.

2. Children become more independent as they ________ older.

3. I can’t ________ awake any longer. I’m sleepy.

4. Turn off the air-conditioner. It’s ________ too cold in here.

5. Getting involved in a romantic relationship does not ________ right for you now. You are too young.

6. Jack broke up with his girlfriend, but he didn’t________ sad when I saw him.

Đáp án

1. sounds

2. grow /get

3. stay

4. getting

5. seem

6. look / seem

Hướng dẫn dịch

1. A: Jane muốn hòa giải với bạn mình.

B: Điều đó nghe có vẻ tốt.

2. Trẻ em trở nên độc lập hơn khi chúng lớn lên / già đi.

3. Tôi không thể ở lại được nữa. Tôi đang buồn ngủ.

4. Tắt máy điều hòa. Ở đây quá lạnh.

5. Tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn dường như không phù hợp với bạn bây giờ. Bạn quá trẻ.

6. Jack đã chia tay bạn gái mình, nhưng anh ấy trông không có vẻ buồn

Câu 2

Underline the correct word to complete the sentences. Gạch dưới từ đúng để hoàn thành câu.

1. What’s the matter with you? You look (unhappy / unhappily).

2. We greeted the visitors (warm / warmly) and made them feel welcome.

3. John (sudden / suddenly) appeared from behind the door and said hello to us.

4. Ann felt (excited / excitedly) when Alan suggested a date.

5. Who is he shouting at? He sounds very (angry / angrily).

6. He kept beeping the car horn loudly and the other drivers got (annoyed / annoyingly).

7. Last night’s leftover food in the fridge smells (awful / awfully). Don’t eat it.

8. Tomato plants will grow very (quick / quickly) in warm and sunny weather.

Đáp án

1. unhappy 5. angry

2. warmly 6. annoyed

3. suddenly 7. awful

4. excited 8. quickly

Hướng dẫn dịch

1. Có chuyện gì với bạn? Bạn trông không vui.

2. Chúng tôi chào đón du khách một cách ấm áp và làm cho họ cảm thấy được chào đón.

3. John đột nhiên xuất hiện từ phía sau cánh cửa và chào hỏi chúng tôi.

4. Ann cảm thấy hào hứng khi Alan đề nghị hẹn hò.

5. Người đang hét lớn là ai? Anh ấy có vẻ rất tức giận.

6. Anh ấy cứ bấm còi xe và những người lái xe khác nhận ra tức giận.

7. Đồ ăn còn lại của đêm qua trong tủ lạnh có mùi khủng khiếp. Đừng ăn.

8. Cây cà chua sẽ phát triển rất nhanh nhanh trong thời tiết nắng ấm.

Cleft sentences

Câu 1

Rewrite each sentence to emphasise the underlined part. Viết lại từng câu một dùng dạng nhấn mạnh cho phần gạch dưới.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2: Skills

Đáp án

1. It was her sad stories that made me cry.

2. It is you who are to blame for the damage. / It is you that is to blame for the damage.

3. It’s hiking in the forest that we really enjoy.

4. It’s your parents that / who you should really speak to when you have problems.

5. It’s his dishonesty that I dislike the most.

6. It’s Jim that / who Lana is in a relationship with.

7. It was at the age of 20 that he became successful as a famous writer.

8. It was in a nice coffee shop that they had their first date.

Hướng dẫn dịch:

1. Câu chuyện buồn của cô ấy làm tôi khóc.

⇒ Đó là câu chuyện buồn của cô ấy cái mà khiến tôi khóc.

2. Bạn là để đổ lỗi cho thiệt hại.

⇒ Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại. / Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại.

3. Chúng tôi thực sự thích đi bộ đường dài trong rừng.

⇒ Đó là đi bộ trong rừng cái mà mà chúng tôi thực sự thích thú.

4. Bạn nên nói chuyện với bố mẹ khi bạn gặp vấn đề.

⇒ Đó là bố mẹ của bạn người mà bạn nên nói chuyện khi bạn có vấn đề.

5. Tôi không thích nhất là sự không trung thực nhất của anh ấy.

⇒ Đó là sự không trung thực của anh ấy cái mà tôi không thích nhất.

6. Lana có quan hệ với Jim.

⇒ Đó là Jim người mà Lana đang có quan hệ với nhau.

7. Anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng ở tuổi 20.

⇒ Đó là tuổi 20 khi mà anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng.

8. Họ đã có ngày hẹn hò đầu tiên trong một quán cà phê đẹp.

⇒ Đó là trong một quán cà phê đẹp nơi mà họ có ngày hẹn hò đầu tiên.

Câu 2

Write the answers to these questions. Use the words or phrases in brack as the focus.

Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây, sử dụng từ / cụm từ cho trong ngoặc đơn dưới hình thức nhấn mạnh.

Đáp án

1. No. It was a smart phone that he gave me for my birthday.

2. No. It’s in Tokyo that I’m going to spend the holiday with my family.

3. No. It’s a lawyer that I want to become.

4. No. It’s his brother that / who earns 10.000 dollars a month.

5. No. It’s Ha that / who is in love with Phong.

6. No. It’s my friend that / who can speak three languages fluently.

7. No. It’s at 8 a.m (tomorrow) that we have a meeting.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận