Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

Giải Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 12 tập 2 bài Pollution được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn Skills 1 trang 12 tập 2 Unit 7 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 7 Lớp 8: Skills 1, mời các bạn cùng tải tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

Câu 1

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình.)

What do the pictures tell you?

(Những bức ảnh cho em biết điều gì?)

Picture A: _____________

Picture B: _____________

Gợi ý đáp án

Picture A

Picture B

– The ducks are white.

– The ducks are black.

– They’re going to the lake.

– They’re going from the lake.

– There aren’t any factories near the lake

– There are some factories near the lake

– The lake water is clean.

– The lake water is dirty.

Câu 2

Mi and Nick have decided to give a presentaion on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions.

(Mi và Nick đã thảo luận đưa ra bài thuyết trình về ô nhiễm nước cho lớp. Đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi.)

Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans, and groundwater (the water beneath the Earth’s surface). It is one of the most serious types of pollution.

Water pollution can have many different causes. Factories dump industrial waste into lakes and rivers. Sewage from households is another cause. Farms using pesticides to kill insects and herbicides to kill weeds can also lead to water pollution. These factors cause ‘point source’ pollution while pollutants from storm water and the atmosphere result in ‘non-point source’ pollution.

Water pollution can have dramatic effects. In many poor nations, there are frequent outbreaks of cholera and other diseases because of people drinking untreated water. Humans can even die if they drink contaminated water. Polluted water also causes the death of aquatic animals such as fish, crabs, or birds. Other animals eat these dead animals and may also get sick. In addition, herbicides in water can kill aquatic plants and cause further damage to the environment.
So what should we do to reduce water pollution?

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 7: Looking Back

1. What does the second paragraph tell you about?

2. What does the third paragraph tell you about?

3. What is groundwater?

4. What are point source pollutants?

5. What are non-point source pollutants?

6. Why do people use pesticides?

Dịch bài

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nước có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên “nguồn điểm” ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của động vật dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu trong nước có thể giết những cây dưới nước và gây hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

Gợi ý đáp án

1. The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

(Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì? => Đoạn văn thứ hai nói về nguyên nhân của ô nhiễm nước.)

2. The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

(Đoạn văn thứ ba nói cho bạn điều gì? => Đoạn văn thứ ba nói về những ảnh hưởng của ô nhiễm nước.)

3. It’s the water beneath the Earth’s surface.

(Nước ngầm là gì? => Nó là nước bên dưới bề mặt trái đất.)

4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

(Những chất gây ô nhiễm nguồn là gì? => Chúng là chất thải công nghiệp, chất thải rắn, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.)

5. They are pollutants from storm water and the atmosphere.

Xem thêm:  Viết đoạn kết cho câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ bằng tiếng Anh (4 Mẫu)

(Những chất gây ô nhiễm không nguồn là gì? => Chúng Là chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí.)

6. They use herbicides to kill weeds.

(Tại sao người ta sử dụng thuốc trừ sâu? => Họ sử dụng thuốc trừ sâu để diệt cỏ dại.)

Câu 3

Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

(Đọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ.)

1. If the drinking water is untreated, an outbreak of may happen.

Nếu nước uống không được xử lý, dịch bệnh có thể bùng phát.

2. People drinking contaminated water may .

Người uống nước bị ô nhiễm có thể .

3. Fish, crabs or birds, may also die because of .

Cá, cua hay chim cũng có thể chết vì .

4. Other animals may become ill if they eat the animals.

Các loài động vật khác có thể bị bệnh nếu chúng ăn thịt chúng.

5. Herbicides kill both weeds and .

Thuốc diệt cỏ diệt cả cỏ dại và .

Gợi ý đáp án

1. cholera

2. die

3. polluted water

4. dead

5. aquatic plants

1. cholera bệnh tả

If the drinking water is untreated, an outbreak of cholera may happen.

(Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.)

2. die – chết

People drinking contaminated water may die.

(Người ta uống nước bị nhiễm độc có thê chết.)

3. polluted waternước ô nhiễm

Fish, crabs or birds, may also die because of polluted water.

(Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.)

4. dead chết

Other animals may become ill if they eat the dead animals.

(Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.)

5. aquatic plantscây dưới nước

Herbicides kill both weed and aquatic plants.

(Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.)

Câu 4

Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answer.

(Làm việc theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho ô nhiễm nước. Ghi chú những câu trả lời của em.)

Gợi ý đáp án

Solution 1: Give heavy fines to companies that are found doing this.

(Giải pháp 1: Phạt nặng những công ty bị phát hiện làm điều này.)

Solution 2: Educate companies about the environment.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 6: A Closer Look 2

(Giải pháp 2: Giáo dục các công ty về môi trường.)

Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

(Giải pháp 3: Miễn thuế cho những công ty tìm ra cách xả thải sạch.)

Câu 5

Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutions.

(Bây giờ hoàn thành biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho nguyên nhân và hậu quả và những nhóm của em)

Gợi ý đáp án

Water pollution

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater.

Cause

– point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides

– non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

Effect

Human: die if they drink contaminated water

– animals: die

– plants: killed

Sollution

Give heavy fines to companies that are found doing this.

Câu 6

Make a presentation about water pollution.

(Làm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.)

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1

Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides and herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in “non-point source” pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. Dealing with water pollution is something that everyone needs to do. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it.

Gợi ý 2

Water pollution is one of the serious pollution. Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and ground water. Water pollution is caused by industrial waste, sewage, pesticides, herbicides, pollutants from storm water and atmosphere. Water pollution causes the diseases even death of humans, it also causes the death of aquatic animals, it destroys living conditions of plants and damages natural environment. Nowadays, people are aware pf this problem and we are thinking of some ways to solve it such as: Giving heavy fines to companies that cause water pollution, educating people about the environment and reducing using pesticides and herbicides.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận