Đoạn văn tiếng Anh về các biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng (6 Mẫu)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đoạn văn tiếng Anh về các biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng (6 Mẫu)

Viết đoạn văn về các biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng tiếng Anh là đề tài hay nằm trong chương trình Writing Unit 10 lớp 12 Endangered Species.

Viết đoạn văn tiếng Anh về các biện pháp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh tự tin không phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm sao để viết được đoạn văn hay. Các bạn hãy vận dụng thật tốt những đoạn văn mẫu dưới đây một cách linh hoạt, dùng cách diễn đạt của mình để đoạn văn trở nên đầy đủ, hay nhất nhé. Bên cạnh đó để rèn kỹ năng viết tiếng Anh các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Conan, Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim Tom and Jerry.

Tiếng Anh 

As you know, animals play an important part in our environment. They help maintain the biodiversity in nature. Today many animal species are in danger of extinction. In this essay, I will discuss some measures to protect endangered animals. Firstly, governments can set up some organizations to advocate the important of saving the species of animals and plants. Also, many reserves should be built in order to protect the endangered species. Secondly, deforestation must be banned. Thirdly, we should educate people from a young age about the importance of wild animals in maintaining the ecosystem and biodiversity. In addition, young people should be educated on ways to protect our environment, such as taking out the garbage correctly, caring for animals, and planting trees. In conclusion, I think there are many measures to protect endangered animals and each of us has the responsibility to protect and save endangered species before it is too late.

Tiếng Việt

Như bạn đã biết, động vật đóng một phần quan trọng trong môi trường của chúng ta. Chúng giúp duy trì sự đa dạng sinh học trong tự nhiên. Ngày nay nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong bài tiểu luận này, em sẽ đề cập đến một số biện pháp bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ nhất, các chính phủ có thể thành lập một số tổ chức để ủng hộ tầm quan trọng của việc cứu các loài động vật và thực vật. Ngoài ra, nhiều khu bảo tồn nên được xây dựng để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ hai, phải cấm chặt phá rừng. Thứ ba, chúng ta nên giáo dục mọi người từ khi còn nhỏ về tầm quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Ngoài ra, thanh thiếu niên cần được giáo dục về các cách bảo vệ môi trường của chúng ta, chẳng hạn như đổ rác đúng cách, chăm sóc động vật và trồng cây. Kết luận, tôi nghĩ rằng có nhiều biện pháp để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng trước khi quá muộn.

Tiếng Anh

The huge amount of wildlife on the planet suddenly disappears, a big, complex issue that each country is confronted with. However, everything we do is very important. You can only do a few of the big things but enough to save the wildlife at risk of extinction. Currently, about 10-15 million species live on our planet. All living things are part of a complex, balanced network called the biosphere. In contrast, the biosphere of the earth is made up of numerous ecosystems, including plant and animal species, their natural habitats Currently, about 1,556 species are identified as endangered or near-extinct and need to be protected. The extinction of wildlife is not solely due to the loss of habitat, but directly to the human hand. Hunting and trapping practices have reduced the number of wildlife to rapid rates. Large numbers of wildlife such as elephants and rhinoceros are hunted to such an extent that they are no longer present in the world. If these illegal hunting activities continue, someday there will be no elephants, rhinoceros or turtles.

Xem thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 6: Looking back

Tiếng Việt

Số lượng động vật hoang dã khổng lồ trên hành tinh đột nhiên biến mất, một vấn đề lớn, phức tạp mà mỗi quốc gia phải đối mặt. Tuy nhiên, mọi thứ chúng tôi làm đều rất quan trọng. Bạn chỉ có thể làm một vài việc lớn nhưng đủ để cứu các loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay, có khoảng 10-15 triệu loài sinh sống trên hành tinh của chúng ta. Tất cả các sinh vật đều là một phần của một mạng lưới cân bằng, phức tạp được gọi là sinh quyển. Ngược lại, sinh quyển của trái đất được tạo thành từ rất nhiều hệ sinh thái, bao gồm các loài động thực vật, môi trường sống tự nhiên của chúng Hiện nay, khoảng 1.556 loài được xác định là có nguy cơ tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã không phải chỉ do mất môi trường sống mà trực tiếp do bàn tay của con người. Các hoạt động săn bắt và đặt bẫy đã làm giảm số lượng động vật hoang dã xuống mức nhanh chóng. Một số lượng lớn động vật hoang dã như voi và tê giác bị săn bắt đến mức chúng không còn hiện diện trên thế giới. Nếu các hoạt động săn bắt trái phép này tiếp tục, một ngày nào đó sẽ không còn voi, tê giác hay rùa.

Tiếng Anh

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people’s awareness of the urgent needs to protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time, they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth’s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Tiếng Việt

Có nhiều biện pháp nên được thực hiện để bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đầu tiên, con người nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng tầm nhận thức của mọi người về sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài động vật này. Ví dụ, họ tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế về sự quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Cùng lúc đó, họ nên kêu gọi các cơ quan chính phủ trên thế giới đóng góp vào chương trình bảo vệ và bảo tồn động thực vật đang trên bờ tuyệt chủng. Thêm vào đó, con người nên đóng góp vào quỹ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dễ bị nguy hại của Trái Đất cho các thế hệ sau. Bên cạnh đó, Chính phủ nên ban hành luật cấm các hành vi gây hại hoặc phá hủy thiên nhiên. Nếu những biện pháp này được thực hiện, hành tinh của chúng ta sẽ là nơi yên bình và tươi đẹp cho tất cả các loài.

Xem thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 6: Skills

Tiếng Anh

We all know that there are many species in danger throughout the world. So what need to be done to protect them from extinction? Most of these species get killed due to the fur or oil they produce or as a food source. So, government need to pass laws to ban and fine severely those who hunt endangered animals. Not only offer financial punishment, but we also sentence them into prisons to warn the other hunters. Besides, habitat of animals and plants are forests, deforestations destroy their habitat and drive those animals to the verge of extinction. That’s a reason for us to protect forests as they home to thousands of animals. Furthermore, forests fire is killing animals as well, it is the results of climate change and the warming of the earth. We can hardly prevent this disaster from happening immediately, all we can do now is to give precautions and put out the fire as soon as possible. Last but not least, raise awareness of the importance of endangered animals on community by launching campaigns to protect species at risk of extinction and raise funds to restore their habitat and for the propagation. I believe that if we join hands to deal the problem, we will soon achieve our goals of preserving endangered species.

Tiếng Việt

Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều loài đang bị nguy hiểm trên toàn thế giới. Vậy cần làm gì để bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng? Hầu hết các loài này đều bị giết để lấy lông hoặc dầu chúng sản xuất hay như một nguồn thức ăn. Vì vậy, chính phủ cần thông qua luật để cấm và phạt nghiêm chỉnh những người săn động vật đang gặp nguy hiểm. Không chỉ đưa ra các trừng phạt về tài chính, mà chúng ta cũng cần đưa họ vào tù để cảnh báo những thợ săn khác. Bên cạnh đó môi trường sống của động vật và thực vật là rừng, nạn phá rừng phá huỷ môi trường sống của chúng và đẩy những động vật này đến bờ vực tuyệt chủng. Đó là một lý do chúng ta bảo vệ rừng vì nó là nhà của hàng ngàn con vật. Hơn nữa, cháy rừng cũng giết chết động vật, đó là kết quả của sự thay đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất. Chúng ta khó có thể ngăn chặn thiên tai này xảy ra ngay lập tức, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là đưa ra các biện pháp phòng ngừa và dập lửa càng sớm càng tốt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên cộng đồng bằng cách khởi động các chiến dịch để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và gây quỹ để khôi phục môi trường sống của chúng và cho việc nhân giống. Tôi tin rằng nếu chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ sớm đạt được mục tiêu bảo tồn các loài nguy cấp.

Tiếng Anh

Endangered animals are good and friendly species in the nature, and we need to help them survive. If endangered animals can survive, the biosystem will be equal and good for all species. For that reason, we have many measures to protect them. Firstly, people ought to protect the habitats of animals. It is the most important condition because if their habitat were polluted too much, they couldn’t survive. Secondly, we can create the natural national park to protect them from hunter and bad condition. In the national park, animals can live well and people can visit to see them. Actually, animals sometime need getting back to the nature where they can be themselves. Finally, we ought stop polluting the environment, that way will help us protect ourselves and animals too. To conclude, I think all of us save the environment immediately because it will protect animals and all of creatures in the Earth.

Xem thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 7: Từ vựng

Tiếng Việt

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng là những loài tốt và thân thiện trong tự nhiên, và chúng ta cần giúp chúng tồn tại. Nếu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng có thể tồn tại, hệ sinh thái sẽ bình đẳng và tốt cho tất cả các loài. Chính vì lẽ đó, chúng ta có nhiều biện pháp để bảo vệ chúng. Trước hết, con người phải bảo vệ môi trường sống của động vật. Đây là điều kiện quan trọng nhất vì nếu môi trường sống của chúng bị ô nhiễm quá nhiều, chúng sẽ không thể tồn tại được. Thứ hai, chúng ta có thể tạo ra vườn quốc gia tự nhiên để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn bắt và tình trạng xấu. Trong vườn quốc gia, động vật có thể sống tốt và mọi người có thể đến thăm để xem chúng. Trên thực tế, đôi khi động vật cần trở về với thiên nhiên, nơi chúng có thể là chính mình. Cuối cùng, chúng ta nên ngừng gây ô nhiễm môi trường, bằng cách đó sẽ giúp chúng ta bảo vệ bản thân và động vật. Để kết luận, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy cứu lấy môi trường ngay lập tức vì nó sẽ bảo vệ động vật và tất cả các sinh vật trên Trái đất.

Tiếng Anh

In today’s world, everyone probably knows that we must protect wildlife one of the problems that everyone always addresses. In my opinion, the following measure should be applied. First, people should be educated from an early age on the importance of wildlife in maintaining biodiversity and ecosystems. And what’s more important is that these animals are threatened and endangered. Second, when it comes to protecting rare animals, the government and the law need to have stricter, stricter laws and enforce with harsher penalties. Lastly, establishing national parks and wildlife sanctuaries is a good way to reduce the risk of extinction. In these reserves, wildlife can be kept in a safe and secure habitat for healthy growth and reproduction. In short, the above measure is the basic solution to protect endangered species from extinction

Tiếng Việt

Trong thế giới ngày nay, mọi người có lẽ đều biết rằng chúng ta phải bảo vệ động vật hoang dã một trong những vấn đề mà mọi người luôn giải quyết. Theo tôi, nên áp dụng biện pháp sau đây. Đầu tiên, mọi người nên được giáo dục từ khi còn nhỏ về tầm quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Và điều quan trọng hơn là những con vật này bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng. Thứ hai, khi nói đến việc bảo vệ động vật quý hiếm, chính phủ và pháp luật cần phải có luật nghiêm khắc hơn, nghiêm ngặt hơn và thực thi với các hình phạt khắc nghiệt hơn. Cuối cùng, thành lập các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã là một cách tốt để giảm nguy cơ tuyệt chủng. Trong các khu bảo tồn này, động vật hoang dã có thể được giữ trong một môi trường sống an toàn và an toàn để sinh trưởng và sinh sản khỏe mạnh. Nói tóm lại, biện pháp trên là giải pháp cơ bản để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng khỏi sự tuyệt chủng.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận