Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 2:

1. Alice ……. A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… to …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she

Xem thêm:  200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

9. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

10. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL – B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let’s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 2: Find the honey

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Bộ đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận