Tiếng Anh 10 Unit 7: Communication and Culture

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7: Communication and Culture

Giải Tiếng Anh 10 Unit 7: Communication and Culture giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 83, 84 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Viet Nam and International Organisations trước khi đến lớp.

Soạn Communication and Culture Unit 7 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 83, 84. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7: Communication and Culture trang 83, 84, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Unit 7 Lớp 10: Communication and Culture

Everyday English

Câu 1

Listen and complete the conversation with the words in the box. Then practise it in pairs.

(Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các từ trong hộp. Sau đó thực hành theo cặp.)

A. go

B. wait

C. click

D. type

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Work in pairs. Make similar conversations about how to install another study app on a smartphone.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về cách cài đặt một ứng dụng học tập khác trên điện thoại thông minh.)

Lời giải chi tiết:

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8: Looking Back

A: Hey B, can you show me how to install the app Oxford Dictionary on my smartphone? I want to improve my vocabularies and grammar.

B: Of course. First, go to the Play store on your phone. Second, type ‘Oxford Dictionary’ in the search box at the top of the screen, then click the ‘Search’ button.

A: Let me try. OK, I see the search results. What do I do next?

B: Now, click ‘Get’ next to the ‘Oxford Dictionary’ icon and wait until the download is complete.

Culture

Câu 1

1. What is the role of teachers in modern schools?

(Vai trò của giáo viên trong trường học hiện đại là gì?)

2. What are two common features of modern schools?

(Hai đặc điểm chung của trường học hiện đại là gì?)

3. How do students use computers in the learning process?

(Học sinh sử dụng máy tính như thế nào trong quá trình học tập?)

4. How do students learn about the real world?

(Làm thế nào để học sinh tìm hiểu về thế giới thực?)

Gợi ý đáp án 

1. Teachers play the role of a guide for them and prepare them for lifelong learning.

2. They are class discussion and group learning.

3. They use computers to access digital learning resources.

4. They participate in field trips to famous landmarks such as museums, hospitals, and industry locations.

Câu 2

Work in groups. Discuss whether your school has similar features and learning activities.

(Làm việc nhóm. Thảo luận xem trường của bạn có các đặc điểm và hoạt động học tập tương tự không.)

Gợi ý đáp án

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 2: Từ vựng

In my opinion, our school is a modern school. Why? It also has some similar features and activities of modern schools as in the text. We discuss a lot in the classroom to solve learning tasks. Sometimes, our teacher organizes group learning if we have a big task or project. Besides, each classroom has a computer and a projector to facilitate our learning, which means we do have a chance to access digital learning resources. However, we have never participated in any field trips to learn about the real world. I hope that we will be given a chance to be given real-world experiences in the future.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận