Tiếng Anh 10 Unit 7: 7F Reading

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7: 7F Reading

Tiếng Anh 10 Unit 7: 7F Reading giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 88, 89 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 7: Tourism trước khi đến lớp.

Soạn 7F Reading Unit 7 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 88, 89. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7F Reading trang 88, 89, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Unit 7F Lớp 10: Reading trang 88, 89

Bài 1

Work in pairs. Describe the photo. Then say which holiday looks more enjoyable, and why.

(Nói. Làm việc theo cặp. Mô tả bức ảnh. Bạn cho rằng kỳ nghỉ nào trông thú vị hơn, và tại sao.)

Gợi ý đáp án

– Photo 1: The photo shows a woman harvesting coffee seeds.

(Bức ảnh chụp một người phụ nữ đang thu hoạch hạt cà phê.)

– Photo 2: The photo shows a man diving at the bottom of the sea to watch coral.

(Bức ảnh chụp một người đàn ông lặn dưới đáy biển để ngắm san hô.)

– Photo 3: The photo shows an old tree in a jungle.

(Ảnh chụp một cây cổ thụ trong rừng già.)

Bài 2

Look through the texts quickly. Match two of the three texts (A-C) with photos 1-2.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8: Language

(Nhìn qua các đoạn văn một cách nhanh chóng. Nối hai trong số ba văn bản (A-C) với ảnh 1 và 2)

A taste of adventure

Where do you usually go on holiday? To the beach or the mountains? Have you ever tried an adventure holiday or even an ecotourism holiday?

Hilary Bradt: aged 15

Last year, I went to Guatemala on an ecotourism holiday with my family. We stayed with a local family of coffee farmers. They showed us how to harvest coffee, carry it in a special backpack and roast it. I don’t really like the taste of coffee, but I loved the smell when we roasted it. The best part was that I made friends with a girl on the farm and now we’re penfriends. I’m even learning Spanish!

Kevin Rushby: aged 16

For our last family holiday, we went to the Great Barrier Reef in Australia. It was amazing. I saw loads of multicoloured fish and even learned how to dive. We also visited a turtle sanctuary, and helped to take baby turtles out to the beach, their natural habitat. Forgetting the suncream, I got really sunburned. It was worth it though, to see the baby turtles swimming away.

Terry Nguyen: aged 16

Last summer, I went to Nam Cat Tien in south Viet Nam with my aunt, uncle and cousins. My aunt loves adventure holidays. We stayed on a campsite in the jungle, and the local guide took us to see local wildlife. On the first day, I saw a wild boar and a monkey, which ran away with my sunglasses. I tried chasing it to get them back. I got separated from the group, and didn’t know where they were. I was terrified! Finally, I heard the guide calling me. I wasn’t lost for long, but it felt like ages!

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Speaking

Gợi ý đáp án

Bài 3

Read the texts. Match the three teens (Hilary, Kevin and Terry with the sentences below.

(Đọc đoạn văn. Ghép ba thanh niên Hilary, Kevin và Terry với các câu bên dưới.)

Gợi ý đáp án

1. Kevin

2. Terry

3. Hilary

Bài 4

Read the Reading Strategy. Then look at questions 1-4 in exercise 5. Find the underlined words in the text and explain why those options are not correct.

(Đọc Chiến lược Đọc. Sau đó, xem các câu hỏi 1-4 trong bài tập 5. Tìm các từ gạch chân trong văn bản và giải thích tại sao các lựa chọn đó không đúng)

Reading Strategy(Chiến lược đọc)

Do not assume that because a multiple-choice option contains words from the text, it is correct. Focus on meaning, not on individual words.

(Đừng cho rằng vì một đáp án trong trắc nghiệm chứa từ trong bài đọc, là đúng. Tập trung vào ngữ nghĩa. không phải riêng rẽ từng từ một.)

Treat option as a true or false task in order to find the option that is true.

(Coi các lựa chọn là một bài tập đúng sai để tìm ra đáp án nào đúng.)

Gợi ý đáp án

1. Hilary said that she didn’t like the taste of coffee, so she couldn’t drink a lot.

2. Kevin first saw baby turtle at a turtle sanctuary.

3. Kevin saw loads of multicolored fish but he didn’t catch them.

4. Terry lost in the jungle because he chased a monkey which ran away with his sunglasses.

Bài 5

Circle the correct option (a-c).

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Writing

(Khoanh vào đáp án đúng)

Gợi ý đáp án

Bài 6

Gợi ý đáp án

– Holiday A is called an eco-holiday because the family stayed with a local family and they learned about ways local people work.

– Holiday B is good for the environment because people helped to take baby turtle out to their natural habitat.

– Holiday C is bad for environment because people disturb the natural habitat.

Bài 7

Form holiday-related compound nouns by matching the words below with words 1-8. All of the compounds are in the texts.

(Từ vựng. Tạo thành các danh từ ghép liên quan đến ngày lễ bằng cách nối các từ bên dưới với các từ 1-8. Tất cả các hợp chất đều có trong các văn bản.)

Gợi ý đáp án

1. eco-tourism

2. local guide

3. pen friend

4. backpack

5. campsite

6. suncream

7. sunglasses

8. sunburn

Bài 8

Work in pairs. Think of some ideas for being a good ecotourist. Use the if clauses to help you.

(Làm việc theo cặp. Hãy nghĩ ra một số ý tưởng để trở thành một nhà du lịch sinh thái giỏi. Sử dụng mệnh đề if để giúp bạn)

Gợi ý đáp án

– If you learn about your destination before you travel, you won’t be confused.

– If you go to the beach, you can see loads of marine creatures.

– If you visit a national park, you will see many different kinds of rare animal.

– If you stay on a campsite, you’ll use less energy.

– If you eat local food, you will help local people to advertise the food.

– If you take public transport, it will be more eco-friendly.

– If you stay on a campsite, you’ll use less energy.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận