Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

TOP 6 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều, có đáp án, bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo sách mới.

Với 6 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 1, các em nắm được cấu trúc, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 năm 2022 – 2023 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27 – Đề 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Lớp: …….

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2022 - 2023 (Sách mới)

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 = ☐
A. 6      B. 4      C. 8

b. 4 … 8
A. >       B. <      C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 ☐
9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐
8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật
B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?
A. 7      B. 5      C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8: Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9: Số (1 điểm (M1)

Câu 9 Câu 9

Câu 10: Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 = ☐
C. 8

b. 4 … 8
B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ
9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S
8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?
A. 7 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cùng học để phát triển năng lực

Câu 7

Câu 8: Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9: Số (1 điểm (M1)

Câu 9 Câu 9

Câu 10: Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1
MÔN: TOÁN

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Số học Số câu 3 1 2 15
Câu số 1, 2, 3 9 4, 6 10
Số điểm 3,0 1,0 2,0 1,0
Hình học Số câu 1 1
Câu số 7 5 8
Số điểm 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 3 2 3
Số điểm 3,0 2,0 3,0 2,0

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27 – Đề 3

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022 – 2023
Môn: Toán 1
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1. Viết các số: 8, 2 , 5, 10, 6 (1 đ)
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………
b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………

Câu 2. (3đ)
a) Tính:
Câu 2
b) Số?

Câu 3. Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm (2đ)

5 + 3 ........ 6 + 3
9 + 1 ........ 10 - 2

Câu 4.
a) Khoanh tròn vào số lớn nhất trong dãy số: 2 , 7 , 5 , 9 , 4
b) Khoanh tròn vào số bé nhất trong dãy số: 6 , 4 , 8 , 1 , 3

Câu 5. Viết phép tính thích hợp (2đ)

a) Có: 6 quả cam
  Thêm: 4 quả cam
  Có tất cả: ... quả cam ?

b) Có: 8 viên bi
  Bớt: 3 viên bi
  Còn: ... viên bi?

Câu 6. Tìm số hình tam giác có trong bức tranh:

Xem thêm:  Cấu trúc ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Câu 6

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 1. (1 điểm) Viết đúng mỗi phần 0.5 điểm

Câu 2. (3 điểm) Điền đúng số vào mỗi chỗ trống ở phần a cho 1 điểm; phần b cho 2 điểm

Câu 3. (2 điểm) Điền đúng mỗi phần cho 1 điểm

Câu 4. (1 điểm) Làm đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Câu 5. (2 điểm) Làm đúng mỗi phần cho 1 điểm
a) 6 + 4 = 10
b) 8 – 3 = 5

Câu 6. (1 điểm) Tìm đúng mỗi hình tam giác cho 0,25 điểm

Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đăng bởi: THPT An Giang
Chuyên mục: Học Tập