Tiếng Anh 8 Unit 7: Project

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 7: Project

Giải Tiếng Anh 8 Unit 7 Project là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 15 tập 2 bài Pollution được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn Project trang 15 tập 2 Unit 7 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 7 Lớp 8: Project, mời các bạn cùng tải tại đây. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước.

Soạn Unit 7 Lớp 8 Project

Đề bài

What would you do if…? (Bạn sẽ làm gì nếu…?)

Imagine that your group is entering a competition to lead the Green Club in your school. You are asked the question: What would you do to reduce pollution in our country if you were the

Minister of Natural Resources and Environment?

You are required to create a collage to show what you would do, and give a presentation about it.

Now…

1. Work in groups and discuss the things you would do.

2. Collect pictures from different source, or draw the pictures.

3. Stick the pictures on a big piece of paper.

4. Prepare a presentation. Remember to assign who will talk about what.

Xem thêm:  Viết đoạn văn về tầm quan trọng của Internet đối với việc học tiếng Anh (3 Mẫu)

5. Give a presentation to the class.

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1

Trong bài nên sử dụng câu điều kiện loại II (giả định về những điều không có thật ở hiện tại)

If I were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing I would do is to launch a nationwide campaign of conserving energy: turning off lights, computers, and electric appliances when not in use; using energy efficient light bulbs and appliances. I would encourage using public transports instead of using private cars, and I myself would do it first. Besides, I would encourage every family, school, organization or association to carry out the THREE-R movement: REUSE, REDUCE, RECYCLE.

Moreover, I would fine the company which dump industrial waste without procession. I would fine people who do bad things to environment: drop litter, deforestation, and dump waste into rivers… I would build the waste procession system and build many parks everywhere. I would hold many meaningful activities for environment such as: growing trees, taking care of public parks, protect the wildlife and precious plants.

Dịch nghĩa

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là phát động chiến dịch toàn quốc tiết kiệm năng lượng: tắt bớt đèn, máy tính và thiết bị điện khi không dùng; sử dụng đèn và thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng thay vì dùng xe hơi riêng và tôi sẽ làm gương trước. Bên cạnh đó tôi sẽ khuyến khích mọi gia đình, trường học, tổ chức và đoàn thế thực hiện 3-R: Tái sử dụng – Giảm bớt – Tái chế.

Xem thêm:  Viết thư điện tử cho giáo viên để nộp bài tâp về nhà

Hơn thế, tôi sẽ phạt nặng những công ty thải chất thải ra môi trường mà chưa xử lý. Tôi sẽ phạt những người mà làm những điều gây hại cho môi trường: xả rác, phá rừng, thải chất thải xuống sông… Tôi sẽ xây dựng hệ thống xử lý chất thải và xảy thật nhiều công viên ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ tổ chức những hoạt động ý nghĩa về môi trường như: trồng cây, chăm sóc công viên, bảo vệ động vật hoang dã và cây quý hiếm…

Gợi ý 2

If I were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing I would do is to launch a nationwide campaign of saving energy by turning off lights, TVs, and electrical appliances when they’re not in use. I would encourage using public transport instead of using private cars. I would build parks everywhere. I would hold activities such as: growing trees, cleaning the streets. In addition, I would fine heavily the companies which dump untreated industrial waste.

Dịch nghĩa

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều đầu tiên tôi sẽ làm là phát động chiến dịch toàn quốc về tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn, tivi và các thiết bị điện khi không sử dụng. Tôi sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng ô tô cá nhân. Tôi sẽ xây dựng công viên ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ tổ chức các hoạt động như: trồng cây xanh, làm sạch đường phố. Ngoài ra, tôi sẽ phạt nặng những công ty đổ chất thải công nghiệp chưa qua xử lý.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 7: Getting started

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận