Tiếng Anh 10 Unit 2B: Talk about Free Time

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2B: Talk about Free Time

Tiếng Anh 10 Unit 2B: Talk about Free Time giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 18, 19 sách Cánh diều bài A Day in the Life trước khi đến lớp.

Soạn Talk about Free Time Unit 2B lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 18, 19. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2B: Talk about Free Time trang 18, 19 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Unit 2B Lớp 10: Talk about Free Time

Câu A

A. What do you do in your free time? Check (ü) the activities on the list.

(Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Đánh dấu (ü) các hoạt động trong danh sách.)

Tieng anh 10 unit 2 1

Gợi ý đáp án

Tieng anh 10 unit 2 4

Câu B

Listen to a radio show about Drew Feustal. Drew is an astronaut on the International Space Station. Which activities in A does Drew do in his free time?

(Nghe chương trình radio về Drew Feustal. Drew là một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Những hoạt động nào ở bài A mà Drew làm khi rảnh rỗi?)

Gợi ý đáp án

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 5: 5F Reading

Đang cập nhật!

Câu C

Listen again. Circle the correct answer.

(Nghe một lần nữa. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.)

1. The astronauts always get up at _____.

a. six o’clock

b. seven o’clock

c. eight o’clock

2. Drew starts work _____.

a. at nine o’clock

b. after he does exercise

c. after breakfast

3. When does he take photographs?

a. at night

b. in the afternoon

c. on weekends

4. When do they have free time on the weekends?

a. All day Saturday and Sunday

b. Saturday afternoons and Sunday

c. Saturday and Sunday mornings

Phương pháp giải:

1. The astronauts always get up at _____. (Các phi hành gia luôn thức dậy lúc _____.)

a. six o’clock: 6 giờ

b. seven o’clock: 7 giờ

c. eight o’clock: 8 giờ

2. Drew starts work _____. (Drew bắt công việc _____.)

a. at nine o’clock: lúc 9 giờ

b. after he does exercise: sau khi anh ấy tập thể dục

c. after breakfast: sau bữa sáng

3. When does he take photographs? (Khi nào anh ấy chụp ảnh?)

a. at night: vào ban đêm

b. in the afternoon: vào buổi chiều

c. on weekends: vào cuối tuần

4. When do they have free time on the weekends? (Khi nào họ có thời gian rảnh vào cuối tuần?)

a. All day Saturday and Sunday: Cả ngày thứ bảy và chủ nhật

b. Saturday afternoons and Sunday: Chiều ngày thứ Bảy và ngày chủ nhật

c. Saturday and Sunday mornings: Sáng thứ bảy và chủ nhật

Câu D

Listen and check (ü) the correct row.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Speaking

(Nghe và đánh dấu vào hàng đúng.)

Tieng anh 10 unit 2 2

Gợi ý đáp án

Tieng anh 10 unit 2 3

Câu E

(Nghe một lần nữa. Lặp lại các từ.)

Gợi ý đáp án

PRONUNCIATION: Verbs that End in –s (Phát âm: Động từ có đuôi –s)

starts

/stɑːts/

comes

/kʌmz/

catches

/ˈkætʃɪz/

watches

/ˈwɒtʃɪz/

gets

/ɡets/

eats

/iːts/

goes

/ɡəʊz/

Ends in /s/

Ends in /z/

Ends in /ɪz/

Câu F

Write sentences in your notebook about what you do in your free time. Use the activities in A. In pairs, read each other’s sentences aloud and check each other’s pronunciation.

(Viết các câu vào vở của bạn về những gì bạn làm trong thời gian rảnh. Sử dụng các hoạt động ở bài A. Luyện tập theo cặp, đọc to các câu của nhau và kiểm tra cách phát âm của nhau.)

Gợi ý đáp án

– I go to the movies on Sunday mornings. (Tôi đi xem phim vào sáng Chủ nhật.)

– I read books and play games on Saturday evenings. (Tôi đọc sách và chơi game vào tối thứ bảy.)

– I go walking on Sunday afternoons. (Tôi đi bộ vào chiều Chủ nhật.)

Câu G

Use the words to write questions.

(Dùng các từ sau để viết câu hỏi.)

1. you / go to the movies / Saturdays

Do you go to the movies on Saturdays?

2. you / get up / eight o’clock / weekends ________________

3. you / watch TV / Sunday mornings ________________

4. you / get exercise / evening ________________

5. you / eat out / weekends ________________

Gợi ý đáp án

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 5: Speaking

1. Do you go to the movies on Saturdays?

2. Do you get up at eight o’clock on weekends?

3. Do you watch TV on Sunday mornings?

4. Do you get exercise in the evening?

5. Do you eat out on weekends?

Câu H

Interview two classmates. Use the questions in G and your own ideas. Write yes or no.

(Phỏng vấn 2 bạn cùng lớp. Dùng các câu hỏi ở bài G và ý của riêng bạn. Viết “có” hoặc “không”.)

Classmate 1

Classmate 2

1. Name?

2. go to the movies?

3. get up?

4. watch TV?

5. get exercise?

6. eat out?

7. ________________?

8. ________________?

Gợi ý đáp án

Classmate 1

Classmate 2

1. Name?

Linh

Nam

2. go to the movies?

yes

no

3. get up?

yes

yes

4. watch TV?

no

yes

5. get exercise?

yes

yes

6. eat out?

no

no

7. play the piano?

yes

no

8. read books?

yes

yes

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận